ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 11: Bai tap van dung dinh luat Om va cong thuc tinh dien tro cua day dan


Bài 11: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

11.1 Hai bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1=7,5Ω và R2=4,5Ω. Dòng điện chạy qua hai đèn đều có cường độ định mức là I=0,8A. Hai đèn này được mắc nối tiếp với nhau và với một điện trở R3 để mắc vào hiệu điện thế U=12V.
a. Tính R3 để hai đèn sáng bình thường.
b. Điện trở R3 được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài là 0,8m. Tính tiết diện của dây Nicrom này.

Đáp án:
a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R = U/I = 15 Ω. Suy ra, R = 3Ω
b. S = 0,29 mm2.
Giải thích

11.2 Hai bóng đèn có cùng hiệu điện thế định mức là U1=6V, khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=8Ω và R2=12Ω. Cần mắc hai bóng đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn sáng bình thường.
a. Vẽ sơ đồ của mạch điện trên và tính điện trở của biến trở khi đó.
b. Biến trở được quấn bằng dây hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, tiết diện tròn, chiều dài 2m. Tính đường kính tiết diện d của dây hợp kim này, biết rằng hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt vào hai đầu của biến trở là 30V và khi đó dòng điện chạy qua biến trở có cường độ là 2A.

Đáp án:
a. Sơ đồ mạch điện như hình 11.1 

+ Cường độ dòng điện mạch chính là: I = 1,25 A.
+ Điện trở của biến trở là: Rb= (U – U1)/I = 2,4 Ω.
b. Điện trở lớn nhất của biến trở là: Rmax = 30/2 = 15 Ω
Đường kính tiết diện của dây hợp kim là d = 0,26 mm.
Giải thích
11.3 Hai bóng đèn có hiệu điện thế định mức lần lượt là U1=6V, U2=3V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=5Ω và R2=3Ω. Cần mắc hai đèn này với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn sáng bình thường.
a. Vẽ sơ đồ của mạch điện.
b. Tính điện trở của biến trở khi đó.
c. Biến trở này có điện trở lớn nhất là 25Ω, được quấn bằng dây Nicrom có điện trở suất là 1,10.10-6Ω.m. Tiết diện 0,2mm2. Tính chiều dài của dây Nicrom này.

Đáp án:
a. Sơ đồ mạch điện như hình 11.2 

b. Tính điện trở tương đương của biến trở:
+ Cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là: I1 = U1/R1 = 1,2 A
+ Cường độ dòng điện chạy qua biến trở là: Ib = I1 – I2 = 0,2 A
+ Điện trở của biến trở là: Rb = U2/Ib = 15 Ω
c. Chiều dài của dây Nicrom dùng để quấn biến trở là: l = 4,545 m.

11.4 Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là UĐ=6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là IĐ=0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U=12V.
a. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn nối tiếp với điện trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây?
b. Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ hình 11.1 thì phần điện trở R1 của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

Đáp án:
a. Điện trở của biến trở khi đó là: Rb = (U – UĐ)/IĐ = 8 Ω
b. Đèn được mắc song song với phần R1 của biến trở và đoạn mạch song song này được mắc nối tiếp với phần còn lại (16 – R1) của biến trở (hình 11.3). Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch song song là UĐ = 6V và do đó hiệu điện thế ở hai đầu phần còn lại của biến trở là U – UĐ = 6V. Từ đó suy ra điện trở của hai đoạn mạch này bằng nhau, tức là:
(RĐR1)/(RĐ + R1) = 16 – R1, với RĐ = 6/0,75 = 8Ω

Thay giá trị của RĐ và tính toán, ta được R1 ≈ 11,3 Ω
Giải thích

11.5 Xét các dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, nếu chiều dài dây dẫn giảm đi 5 lần và tiết diện tăng 2 lần thì điện trở của dây dẫn thay đổi như thế nào?

A. Điện trở của dây dẫn tăng lên 10 lần.

B. Điện trở của dây dẫn giảm đi 10 lần.

C. Điện trở của dây dẫn tăng lên 2,5 lần.

D. Điện trở của dây dẫn giảm đi 2,5 lần.Đáp án: B11.6 Câu phát biểu nào dưới đây về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch là không đúng?

A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không phụ thuộc vào hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

C. Cường độ dòng điện I tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện trở R của đoạn mạch.

D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch.Đáp án: D11.7 Hãy ghép mỗi đoạn câu ở phần a, b, c, d với một đoạn câu ở phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng.
a. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch
b. Điện trở của dây dẫn
c. Đối với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở
d. Đối với đoạn mạch song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch rẽ
1. tỉ lệ thuận với các điện trở.
2. tỉ lệ nghịch với các điện trở.
3. tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây.
4. bằng tích giữa cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và điện trở của đoạn mạch.
5. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó.Đáp án: a-4, b-3, c-1, d-211.8 Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, dây thứ nhất có điện trở R1=15Ω, có chiều dài l1=24m và có tiết diện S1=0,2mm2, dây thứ hai có điện trở R2=10Ω, chiều dài l2=30m. Tính tiết diện S2 của dây.


Hướng dẫn giải:


+ Do hai dây này cùng làm bằng một loại vật liệu nên ta có biểu thức sau: (R1S1)/l1=(R2S2)/l2, thay số vào ta tính được S2. Chú ý phải đổi đơn vị mm2 sang đơn vị m2


Giải:

Do hai dây này cùng làm bằng một loại vật liệu nên ta có biểu thức sau: (R1S1)/l1=(R2S2)/l2, suy ra: S2=(R1S1l2)/R2l1=(15.0,2.10-6.30)/10.24=0,375.10-6 m2=0,375mm2.


Đáp án: S2=0,375mm211.9 Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1=1,5V và U2=6V; khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=1,5Ω và R2=8Ω. Hai đèn này được mắc cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=7,5V theo sơ đồ hình 11.2
a. Hỏi phải điều chỉnh biến trở có giá trị bao nhiêu để hai đèn sáng bình thường?
b. Biến trở nói trên được quấn bằng dây nikêlin có điện trở suất là 0,40.10-6Ωm, có độ dài tổng cộng là 19,64m và đường kính tiết diện là 0,5mm. Hỏi giá trị của biến trở tính được ở câu a trên đây chiếm bao nhiêu phần trăm so với điện trở lớn nhất của biến trở này?


Hướng dẫn giải:
a.
+ Đầu tiên Bạn tính CĐDĐ mạch chính I=I1=U1/R1.
+ Tiếp theo Bạn tính điện trở tương đương của đoạn mạch R=U/I.
+ Sau đó Bạn tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song gồm R2 mắc song song với biến trở theo công thức R=R1+R2b.
+ Tính được R2b thì Bạn tính được Rb theo công thức Rb=(R2.R2b)/(R2-R2b)=24Ω.
b.
+ Đầu tiên Bạn tính tiết diện của dây S=Лd2/4. (trong đó d là đường kính tiết diện, nhớ là đổi đơn vị mm thành m).
+ Sau đó Bạn tính giá trị điện trở lớn nhất của biến trở theo công thức Rbmax=(ρ.l)/S.

+ Tiếp theo Bạn tính phần trăm theo công thức: (Rb/Rbmax)100%=60%

Đáp án:
a. Rb=24Ω
b. 60%
Giải thích
11.10 Hai bóng đèn Đ1 và Đ2 có cùng hiệu điện thế định mức là U1=U2=6V; khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=12Ω và R2=8Ω. Mắc đèn Đ1 và Đ2 cùng với một biến trở vào hiệu điện thế không đổi U=9V để hai đèn sáng bình thường.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính giá trị Rb của biến trở khi hai đèn sáng bình thường.
b. Biến trở này được quấn bằng dây nicrom có điện trở suất là 1,10.10-6Ωm và tiết diện 0,8mm2. Tính độ dài tổng cộng của dây quấn biến trở này, biết rằng nó có giá trị lớn nhất là Rbm=15Rb, trong đó Rb là giá trị tính được ở câu a trên đây.


Hướng dẫn giải:
a.
+ Do hai đèn này có cùng hiệu điện thế nên hai đèn này mắc song song với nhau.
+ Do hiệu điện thế nguồn lớn hơn hiệu điện thế của hai đèn nên phải mắc một biến trở nối tiếp với hai bóng đèn này, vì vậy ta được hình vẽ bên dưới.
+ Đầu tiên Bạn phải tính I1 và I2 theo định luật Ôm.
+ Sau đó Bạn tính CĐDĐ toàn mạch I =Ib= I1 + I2.
+ Tiếp tục Bạn tính hiệu điện thế của biến trở Ub=U-U12.

+ Vận dụng định luật Ôm Bạn tính điện trở Rb của biến trở.
b.
+ Đầu tiên Bạn tính Rbm .
+ Sau đó Bạn tính chiều dài theo công thức Rbm=(ρl)/S.

Đáp án:
a. Rb=2,4Ω
b. l=26,18m
Giải thích
11.11 Ba bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3 có hiệu điện thế định mức tương ứng là U1=3V, U2=U3=6V và khi sáng bình thường có điện trở tương ứng là R1=2Ω, R2=6Ω, R3=12Ω.
a. Hãy chứng minh rằng có thể mắc ba bóng đèn này vào hiệu điện thế U=9V để các đèn chiếu sáng bình thường và vẽ sơ đồ của mạch điện này.
b. Thay đèn Đ3 bằng cuộn dây điện trở được quấn bằng dây manganin có điện trở suất 0,43.10-6Ωm và có chiều dài 8m. Tính tiết diện của dây này.


Hướng dẫn giải:
a.
Do đèn 2 và đèn 3 cùng hiệu điện thế nên mắc song song với nhau. Nguồn điện lại có hiệu điện thế là 9V nên ta phải mắc nối tiếp đèn 1 với đèn 2 và đèn 3 thành một mạch hỗn hợp.
b.
+ Trước tiên Bạn phải vẽ lại sơ đồ mạch điện
+ Theo hình vẽ ta có Ub=U2=6V.
+ Tính cường độ dòng điện qua biến trở Ib=I1-I2
+ Tiếp theo tính điện trở của biến trở Rb=Ub/Ib.
+ Từ công thức Rb=(ρ.l)/S suy ra được S.

Đáp án:
a. 

b. 

S=0,287mm2
Giải thích

169 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì Mình chưa có thời gian để giải từng bài. Nếu Bạn thấy khó hiểu bài nào thì Bạn yêu cầu thì Mình giải thích cho Bạn.

   Xóa
  2. Thầy ơi bài 11.1 em ghi là (1,10×10 mũ trừ 6 × 0,8)÷3 = 2,9333333×10 mũ trừ 7 sao nó hk ra giống thầy , thầy coi đùm em vs

   Xóa
  3. 2,9333333×10 mũ trừ 7 là mét vuông, còn thầy đã đổi ra milymet vuông rồi

   Xóa
 2. Cám ơn bạn đã đóng góp! Minh sẽ bổ sung cách làm sau.

  Trả lờiXóa
 3. bài 11.8 sao tôi lại không ra được kết quả như bạn vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật hướng dẫn giải bài 11.8 rồi nhé!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. ha qua rat chi tiet

   Xóa
 4. anh giai ki bai tưng bai di a, dung dua đáp án ko vậy. nhu bai 11.1

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thông cảm cho Mình nhé! Mình không có nhiều thời gian để giải tất cả. Nếu Bạn cảm thấy bài nào khó hiểu thì liên hệ với Mình nhé!

   Xóa
  2. cho mình xin địa chỉ mail để nói chuyện hỏi bài đi ạ

   Xóa
  3. giúp mình giải chi tiết bài 10.10

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bạn cần giải bài 10.10 hay bài 11.10? Hai bài này mình đều có giải trên đoạn video giải thích. Bạn xem nhé!

   Xóa
 5. ko hướng dẩn từng cách lun

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn thông cảm nhé! Bạn có thể yêu cầu một vài bài thì Mình có thời gian giải thích cho Bạn, còn làm hết thì Mình chưa có thời gian làm! Mong Bạn thông cảm nhé!

   Xóa
 6. bài 11.8 có thể huog dân kỹ thêm đc k bạn:)) mình thay vao nó chả ra giống kqua? đó!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn giải không ra là đúng rồi vì do Mình hướng dẫn Bạn sai. Mình đã cập nhật bài giải cho Bạn rồi. Mình cám ơn Bạn rất nhiều!

   Xóa
 7. đang bài là có tinh thần rồi. thank Tuan Dang nhiều

  Trả lờiXóa
 8. em khong biet ve~ so do ad a. tai sao bai 11.2 thi 2 Den song song, con 11.3 lai khac

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn viết Tắt nên Mình không hiểu ý của Bạn!

   Xóa
 9. công thức tính tiết diện như thế nào bạn nhỉ

  Trả lờiXóa
 10. Ad có thể giải thích kĩ từng bài được không vậy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không có nhiều thời gian vì mỗi ngày Mình phải đi dạy, làm công việc nhà. Nếu Bạn yêu cầu một vài bài thì Mình có thể giúp Bạn!

   Xóa
 11. sao bài 11.2b em tính hoài mà kết quả vẫn khác là sao ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể gởi bài làm cho Mình không? Để Mình kiểm tra giúp Bạn. Email của Mình là: vantuan120982@gmail.com.

   Xóa
  2. giải từng phần bài 11.2 hộ em cái ad

   Xóa
  3. Chào bạn! Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
 12. anh giải bài 11.9 và 11.10 giúp đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình sẽ giải giúp Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật hướng dẫn giải bài 11.9 và 11.10 rồi nhé!

   Xóa
 13. ban gui cho minh toan bo loi giai luon nha! Nhanh nha de minh sent qua con ban

  Trả lờiXóa
 14. chi can 11.9b 11.10, 11.11 thôi nha không cần tất cả

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! bạn chờ Mình một ngày nữa nhé vì máy tính của Mình bị hư rồi đang sửa chữa. Khi nào xong thì Mình gởi cho Bạn liền.

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật thêm hướng dẫn giải bài 11.11. Bạn cho Mình xin email của Bạn để khi nào xong Mình gởi cho Bạn.

   Xóa
 15. sao hình trong bài 11.3 lạ quá vậy, biến trở mắc ss với DD2 là sao, nó đâu có kêu mắc ss

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Từ giả thuyết bài toán Mình đưa ra cách vẽ hình cho phù hợp nên có sơ đồ như vậy!

   Xóa
 16. Có thể giải chi tiết bài 11.2 hơn đc không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình rất muốn giúp Bạn những bây giờ Mình đang rất bận. Hẹn Bạn vào ngày khác nhé,mong Bạn thông cảm!

   Xóa
 17. sao bài 11.1 mình giải kết quả khác,bạn có thể giải cuj thể giúp mình ko :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể trình bày cách giải của Bạn cho Mình xem được không? để Mình có thể tháo gở thắc mắc giúp Bạn.

   Xóa
 18. Ad có thể giải thích bài 11.2 và 11.3 cho mình đc ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Dạo này Mình bận quá nên chưa có thể giúp Bạn được. Rất mong Bạn thông cảm!

   Xóa
  2. vậy bh thì có thể giải thích cho mình đc vậy?

   Xóa
  3. Chào bạn! Vài ngày nữa Mình mới có thể giúp bạn được!

   Xóa
 19. ad ơi bài 11.5 em ngĩ là khoanh vào B nhưng đấp án là D EM K HỈU
  L1=5L2 , 2S1=S2 thì R1= 10 R2

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình cám ơn Bạn rất nhiều! đáp án B là đáp án đúng nhất. Mình đã sửa đáp án lại rồi.

   Xóa
 20. thầy ơi em ko giải được pt này:(RĐR1)/(RĐ + R1) = 16 – R1.thầy có thể giúp em không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Phương trình này có chứa hai ẩn số nên Bạn không thể giải được! bạn cần thêm một phương trình nữa mới giải được!

   Xóa
  2. em đã thay Rđ = 8 mà vẫn không giải được.đây là bài 11.4 ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn!bạn chuyển vế thành phương trình bậc 2 một ẩn. Giải phương trình này Bạn tìm được kết quả

   Xóa
  4. biết RĐ=8 r thì ấn vào máy tính r Shift solve :v

   Xóa
 21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 22. cho minh xin bai giai 11.2, 11.3 minh cam on. mail minh: santruongrucnang@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi mail cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 23. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đâu có gì mà Bạn khâm phục!

   Xóa
 24. thầy ơi giúp e bài tập này với ạ: Một vật sáng đặt trước 1 thấu kính hội tụ cho 1 ảnh rõ nét có độ cao h1 trên màn ảnh sau thấu kính . Nếu giữ vật và màn ảnh cố định , di chuyển thâu kính đến gần màn ảnh thì ta lại nhận đk 1 ảnh rõ nét thứ 2 có độ cao h2. hãy tính độ cao h của vật

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn xem lại đề bài toán dùm Mình. Nếu giữ nguyên vị trí của vật và màn ảnh và di chuyển vật kính đến gần màn ảnh thì không thể có ảnh rõ nét h2 được (Không xảy ra trường hợp này)

   Xóa
 25. Thầy giải thích chi tiết hơn giúp em đoạn " Đ = 6V và do đó hiệu điện thế ở hai đầu phần còn lại của biến trở là U – UĐ = 6V. ((Từ đó suy ra điện trở của hai đoạn mạch này bằng nhau))...."trong câu 11.4b
  Em không hiểu tại sao 2 đoạn mạch Rđèn,R1 và 16 - R1, có HĐT bằng nhau (=6V), thì cũng có giá trị điện trở bằng nhau?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu Bạn gom chung điện trở của đèn và điện trở của R1 thành một điện trở thì Bạn sẽ thấy rõ. Giả sử Bạn gom chung lại thì đoạn mạch trên trở thành hai điện trở mắc nối tiếp. Nếu hai điện trở mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện là bằng nhau tại mỗi điểm và nếu điện trở bằng nhau thì hiệu điện thế sẽ bằng nhau.

   Xóa
 26. Em chưa hiểu lắm công thức này ở câu a bài 11.4: Rb = (U – UĐ)/IĐ = 8 Ω
  Nếu rảnh thì thầy giải thích sơ sơ giùm em ở phần "Replies" được rồi ạ, chứ không cần email đâu, em cám ơn thầy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Đoạn mạch ở câu a là đoạn mạch mắc nối tiếp bóng đèn với biến trở. Để mình viết thêm cho Bạn hiểu.Rb= Ub/Ib =(U-UĐ)/IĐ = Ub/IĐ (Do mắc nối tiếp nên I=IĐ=Ib)

   Xóa
 27. cách làm bài 11.2 ntn z bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật cho bạn Rồi!

   Xóa
 28. Bạn hãy tự suy nghĩ cách làm nhé, bạn kg làm sẽ kg dc HSG đó

  Trả lờiXóa
 29. Bạn tui hỏi làm sao để có đc công thức R1/R2 = l1/l2 * S2/S1

  Trả lờiXóa
 30. Bạn ơi bài 11.1 bạn tính tiết diện bằng cách nào vậy ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để Mình gởi phần giải thích sau cho Bạn nhé!

   Xóa
 31. ban có thể giải chi tiết hơn 1 chút k , mình thấy hơi khó hiểu

  Trả lờiXóa
 32. giai ki hon bai11.9 dk k?

  Trả lờiXóa
 33. thầy giải kĩ giùm em bài 11.9 đi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho bạn!

   Xóa
 34. Bạn có thể hướng dẫn chi tiết hơn bài 11.11 không vậy?
  Nếu được bạn gửi cách làm chi tiết sang email: khanhduy1708@gmail.com
  Nha mong bạn giúp mình!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật thêm phần giải thích bài 11.11!

   Xóa
 35. câu 11.6 sao lại là D phải là B chứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! câu này hỏi về ý "không đúng" nên đáp án D là không đúng nên Mình chọn!

   Xóa
 36. Giải thích dùm tớ kĩ hơn về bài 11.10 được không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 11.10!

   Xóa
 37. Trả lời
  1. Chào Bạn! Do bóng đèn Đ 2 mắc song với biến trở nên Mình kí hiệu R2b là điện trở tương đương của đoạn mạch song song đó!

   Xóa
 38. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 40. cho mình hỏi câu B bài 11.1 cái điện trở là lấy R3 tính hay sao, công thức S= rô nhân L/ R3 hả bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! mình vừa cập nhật phần giải thích câu 11.1 cho Bạn!

   Xóa
 41. a ơi ! a có thể cho e xin fb đc ko ạ ! do có rất nhiều bài e ko hiểu! mong a giúp!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! nick facebook của mình là : "Đặng Văn Tuấn An Giang"

   Xóa
 42. em cám ơn thầy nhiều ạ :))) bài thầy giảng khá dễ hiểu :D

  Trả lờiXóa
 43. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chưa hiểu chỗ nào vậy?

   Xóa
 44. 11.2 , 11.3 đều nói là mắc 2 bóng đèn với cùng một biến trở nhưng sao cái 11.2 thì biến trở mắc nt còn trong 11.3 thì biến trở mắc song song với 1 đèn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình phải căn cứ vào giả thuyết của bài tập để lựa chọn cách mắc cho phù hợp. Ví dụ ở bài 11.2 do hai đèn có cùng hiệu điện thế nên phải mắc song song với nhau và mắc nối tiếp vào biến trở. Bài 11.3 do hai đèn này nếu HĐT của hai đèn cộng lại sẽ bằng với HĐT của nguồn chính vì vậy ta mắc nối tiếp hai đèn này nhưng phải mắc song song đèn 2 với biến trở để chia bớt dòng điện qua đèn 2 nếu không mắc song song biến trở với đèn 2 thì đèn 2 sẽ bị hỏng.

   Xóa
 45. bạn vẽ sơ đồ nên kí hiệu đầy đủ vào đặc biệt là kí hiệu vôn kế và ampe kế ấy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Mình cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

   Xóa
 46. giải hộ mình bài này với ạ {vật lý}:
  câu 1 có hai bình cách nhiệt đựng cùng một chất lỏng.Một học sinh lần lượt múc từng ca chất llỏng ở bình một vào bình hai và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng sau mỗi lần đổ là:t1=10 độ C;t2=17.5 độ C;t3 chưa ghi;t4=25 độ C.Tìm t3 vÀ nhiệt độ t01của chất lỏng binh 1.coi nhiệt độ và khối lượng mà mỗi ca chất lỏng lấy từ bình một là như nhau . bỏ qua sự trao đổ nhiệt giữa chất lỏng với bình,ca và mội trường bên ngoài

  Trả lờiXóa
 47. giải thik lại cho em bài 11.4c e k hiểu.
  email e đây ạ: nguyenhayennhi1901@gmail.com
  Cảm ơn a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài 11.4 không có câu C. Bạn xem kĩ lại dùm mình nhé!

   Xóa
 48. Trả lời
  1. Chào Bạn! Câu b Mình có giải thích ở bên dưới. Bạn có đọc phần giải thích chưa?

   Xóa
 49. chào bạn, 11.6 là câu B chứ, không đúng mà

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Câu hỏi yêu cầu chọn câu trả lời "không đúng" nên đáp án B là chưa chính xác!

   Xóa
 50. Bài 11.3 ý. Mình không hiểu cách vẽ hình.. Ý mình là lm thế nào để biết R1 nt ( R2 // Rb ) làm thế nào vậy. Mình rất lúng túng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để vẽ được hình thì Mình cần nắm vững công thức tính của đoạn mạch mắc song song và đoạn mạch mắc nối tiếp. Yêu cầu bạn phải có nền tản kiến thức tốt. Bạn có sử dụng Zalo không. Nếu có thì cho Mình xin để Mình hướng dẫn bạn kĩ hơn.

   Xóa
  2. Không nơi bn... Bn có thể hướng dẫn mình qua mail cx đc hii.. Bn giải thích và trình bày chi tiết như một bài làm bài 11.4 câu b cho mình đc kh

   Xóa
 51. ở bài 11.2 với 11.3 tại sao lại ra được cái hình như vậy ạ?

  Trả lờiXóa
 52. mà trong bài làm không cần viết ra lí do ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để vẽ được hình thì Mình cần nắm vững công thức tính của đoạn mạch mắc song song và đoạn mạch mắc nối tiếp. Yêu cầu bạn phải có nền tản kiến thức tốt. Bạn có sử dụng Zalo không. Nếu có thì cho Mình xin để Mình hướng dẫn bạn kĩ hơn.

   Xóa
 53. ad có chơi Facebook ko ạ?nếu có cho em xin nick với đc ko ad??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ cần nhập số điện thoại của mình: 01255236469 để tìm kiếm trên facebook nhé!

   Xóa
 54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 55. ad ơi !!! 11.4 có cái đoạn (RddR1)(Rđ+R10)= 16-R1 mem ko hiểu lắm =(( ad giải thích được ko ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Công thức này Bạn đã học trong môn học rồi. Công thức này tính điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song

   Xóa
 56. Bài chỉ hướng dẫn để mn làm thôi và tôi nghĩ điều này giúp tôi có suy tích cực hơn để làm bài

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình thấy bạn đã hiểu ý của Mình!

   Xóa
 57. Hi!!! Sao bài 11.4 bạn ko có hướng dẫn??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì dạo này Mình bận quá nên chưa làm kịp. Mong bạn thông cảm nhé!

   Xóa
 58. Câu 11.11 phần giải thích câu b ad đã sai ở (8.0,43.10 mũ -8) ad sai ở 10 mũ -8 phải sửa lại thành 10 mũ -6 mới đúng còn nếu em sai ad giải thích giúp em chỗ đó.Cám ơn ad

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Rất cám ơn Bạn. Câu 11.11 là Mình đã làm sai, bạn phát hiện đúng rồi!

   Xóa
 59. xin chào các bạn nếu trong bài các bạn có thắc mắc nào thì pm mình có gì mình hướng dẫn cho vì mình học chuyên lí trường THPT chuyên lương thế vinh :)) >3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cho e email của a được k ạ? email của e là thogianam@gmail.com
   nhờ a gửi dùm e bài 10.10,11 cho e

   Xóa
 60. Iđm là gì thế ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Là cường độ dòng điện định mức!

   Xóa
 61. hình như bài 11.11 anh giải sai ạ :>> dây maganin có p= 0,43.10 mũ trừ 6, nhưng trrong bài giải của anh lại là 10 mũ trừ 8 là thế nào ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn nói rất đúng là mình đã sai rồi!

   Xóa
 62. gửi cho em chi tiết bài 10.9,10,11 được k ạ?
  email của e là thogianam@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không thể hứa với Bạn được. Dạo này Mình rất bận! Mong bạn thông cảm nhé!

   Xóa
 63. b 11.2 nếu Umax và Imax thì Rphair là Rmin chứ
  tỉ lệ nghịch mà

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do U tỉ lệ thuận với I. Nên U tăng thì I cũng tăng theo, mà theo công thức R=U/I nên giá trị R là không thay đổi!

   Xóa
 64. i am hungry :((((

  Trả lờiXóa
 65. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài này mình có giải trong đoạn video giải thích bên trên. Bạn vào xem nhé!

   Xóa
 66. thầy ơi bài 11.4 ko có clip hả thầy ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình chưa làm video cho bài 11.4

   Xóa
 67. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 68. Thầy ơi chưa có cách làm hả thầy khó hiểu quá thầy ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do mình chưa cập nhật thêm! Dạo này mình bận quá!

   Xóa
 69. Trả lời
  1. Chào bạn! Xem phần giải thích bên dưới nhé!

   Xóa
 70. bài 11.4 b em ko hiểu cách giải của thầy! R1 là phần có gạch ngang hay ko?
  "Từ đó suy ra điện trở của hai đoạn mạch này bằng nhau"-> Vì sao lại suy ra điện trở bằng nhau đc?
  "(RĐR1)/(RĐ + R1) = 16 – R1"->công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song vì sao lại đc áp dụng trong pt này và một vế là 16-R1?
  Cảm ơn thầy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Trong bài này thì ta xem như mạch hỗn hợp. Lúc này biến trở chia thành 2 điện trở, phần bị gạch xem như mắc song song với, phần không bi gạch mắc nối tiếp với đèn và phần điện trở mắc song song. Nói chung bài này giải theo dạng mach mắc hỗn hợp!

   Xóa
 71. Thầy ơi bài 11.3 còn giá trị của biến trở nào khác k thầy.e tính ra 2trg hợp là 15 và 20.nhưng đáp án của thầy chỉ có 15

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chao ban! ban co the goi cho minh xem cach giai cua ban duoc khong?

   Xóa
 72. Chào các bạn! Mình vừa cập nhật thêm phần giải thích bài 11.4

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lam tat the ai ma bit dc

   Xóa
 73. Em không hiểu sao vẽ được sơ đồ bài 11.3. AD giải thích cho em với. Mall: phamtiendat31@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn thông cảm cho mình nhé! Dạo này mình bận quá!

   Xóa
 74. Sao bài 11.3 lại có kết quả như z. Mà hình như Ub=9 mà

  Trả lờiXóa
 75. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 76. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 77. Em góp ý thế này. Cái hình đại diện của thầy nhìn trẩu vc. Thầy đừng xóa cmt của em nhé.bye


  Trả lờiXóa
 78. sơ đồ bài 11.3 là sao thầy

  Trả lờiXóa
 79. Thầy ơi cho em hỏi sao bài 11.3 lại vẽ R1 nối tiếp (R2 song song biến trở) ạ

  Trả lờiXóa