ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 4: Doan mach noi tiep


Bài 4: ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp:
+ Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm: I=I1=I2
+ Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần: U=U1+U2
+ Điện trở tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: R=R1+R2
2.  Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó: U1/U2=R1/R2


4.1. Hai điện trở R1,R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A, B.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện trên.
b. Cho R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch AB theo hai cách.
Đáp án:
a. Sơ đồ mạch điện xem hình 4.1 


b. Tính hiệu điện thế của đoạn mạch theo hai cách.
- Cách 1: U1 = IR1 = 1,0 V; U2 = IR2 = 2,0 V suy ra UAB = 3 V
- Cách 2: UAB = IR = 0,2.15 = 3 V
Giải thích
4.2. Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thế 12V.
a. Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó.
b. Muốn kiểm tra kết quả tính ở trên, ta có thề dùng ampe kế để đo. Muốn ampe kế chỉ đúng giá trị cường độ dòng điện đã tính được phải có điều kiện gì đối với ampe kế? Vì sao?
Đáp án:
a. I = 1,2 A
b. Ampe kế phải có điện trở rất nhỏ so với điện trở của đoạn mạch khi đó điện trở của ampe kế không ảnh hưởng đến điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế chính là dòng điện chạy qua đoạn mạch đang xét.
Giải thích
4.3 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.1, trong đó điện trở R1=10Ω, R2=20Ω, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng 12V.
a. Tính số chỉ của vôn kế và ampe kế.
b. Chỉ với hai điện trở trên đây, nêu hai cách làm tăng cường độ dòng điện trong mạch lên gấp ba lần (Có thể thay đổi UAB).

Đáp án:
a. I = U/R = U/R1+R2 = 12/30 = 0,4 A; U = IR1= 0,4.10 = 4 V. Ampe kế chỉ 0,4 A; vônkế chỉ 4V.
b. Cách 1: Chỉ mắc điện trở R1 = 10Ω ở trong mạch, giữ hiệu điện thế như ban đầu.
Cách 2: Giữ nguyên hai điện trở đó mắc nối tiếp nhưng tăng hiệu điện thế của đoạn mạch lên gấp 3 lần.

4.4 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 4.2, trong đó điện trở R1=5Ω, R2=15Ω, vôn kế chỉ 3V.
a.Tính số chỉ của ampe kế.
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.


Đáp án
a. I = U2/R2 = 3/15 = 0,2 A. Ampe kế chỉ 0,2 A
b. UAB = IR = I(R1+R2) = 0,2.20 = 4V
Giải thích
4.5 Ba điện trở có các giá trị là 10Ω, 20Ω, 30Ω. Có thể mắc các điện trở này như thế nào vào mạch có hiệu điện thế 12V để dòng điện trong mạch có cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.
Đáp án: Điện trở của đoạn mạch là
R = U/I = 12/0,4 = 30 Ω suy ra có hai cách mắc các điện trở đó vào mạch.
+ Cách 1: Trong mạch chỉ có điện trở 30Ω. (hình 4.2a)
+ Cách 2: Trong mạch mắc hai điện trở 10 Ω và 20 Ω nối tiếp nhau (hình 4.2b)

Giải thích
4.6 Cho hai điện trở, R1=20Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 2A và R2=40Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa 1,5A. Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 nối tiếp với R2 là:
A. 210V               B. 120V               C. 90V                 D. 100V
Đáp án: C ( Khi R1, R2 mắc nối tiếp thì dòng điện chạy qua hai điện trở có cùng cường độ. Do đó mạch này chỉ chịu được cường độ dòng điện tối đa là 1,5 A. Vậy hiệu điện thế tối đa là (U = 1,5(20+40) = 90 V).

4.7 Ba điện trở R1=5Ω, R2=10Ω, R3=15Ω được mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế 12V.
a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.
b. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở.
Đáp án:
a. R = 30Ω.
b. I = 0,4 A, suy ra U1 = 2 V; U2 = 4 V; U3 = 6 V
Giải thích

4.8 Đặt hiệu điện thế U=12V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R1=40Ω và R2=80Ω mắc nối tiếp. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là bao nhiêu?

A. 0,1A                B. 0,15A              C. 0,45A              D. 0,3A

Đáp án: A

Hướng dẫn giải
Tóm tắt:
+ Đoạn mạch mắc nối tiếp: U=12V, R1 =40Ω và R2 =80Ω
+ Tìm I=?
Giải
+ Điện trở tương đương của đoạn mạch là: R=R1+R2=40+80=120Ω.
+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính là: I=U/R=12/120=0,1A

+ Chọn đáp án A


4.9 Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2=1,5R1 mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch này thì thấy hiệu điện thế R1 là 3V. Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5V                B. 3V                             C. 4,5V                D. 7,5V

Đáp án: D
Giải thích4.10 Phát biểu nào dưới đây không đúng đối với đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ dòng điện là như nhau tại mọi vị trí của đoạn mạch.

B. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở mắc trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở đó.

Đáp án: C
Giải thích
4.11 Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.

B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.

C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.

D. Đoạn mạch có những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.

Đáp án: A
Giải thích

4.12 Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tương ứng là U1, U2. Hệ thức nào dưới đây là không đúng?

A. RAB=R1 + R2.

B. IAB=I1=I2.

C. U1/U2=R2/R1.

D. UAB=U1 + U2.

Đáp án: C4.13 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.3 trong đó các điện trở R1=3Ω, R2=6Ω. Hỏi số chỉ ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tắc K mở?


A. Nhỏ hơn 2 lần.
B. Lớn hơn 2 lần.
C. Nhỏ hơn 3 lần.
D. Lớn hơn 3 lần.
Đáp án: D
Giải thích

4.14 Đặt một hiệu điện thế U=6V vào hai đầu đoạn mạch gồm 3 điện trở R1=3Ω, R2=5Ω và R3=7Ω mắc nối tiếp.
a. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây.
b. Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào là lớn nhất ? Vì sao? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này.

Đáp án:
a. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là:
I1=I2=I3=I=U/(R1+R2+R3)=6/(3+5+7)=0.4A
b. Trong ba điện trở thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 lớn nhất vì theo công thức U=IR thì hiệu điện thế phụ thuộc vào điện trở, trong ba điện trở thì điện trở R3 là lớn nhất nên hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này là lớn nhất.
Giá trị: U3=IR3 = 0,4.7=2,8V


4.15 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.4, trong đó điện trở R1=4Ω, R2=5Ω.a. Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở R3.
b. Cho biết U=5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu?

Đáp án:
a. Gọi I1 là số chỉ của ampe kế khi đóng khoá K. Ta có:
I1=U/(R1+R2)=U/9 (1)
Gọi I2 là số chỉ của ampe kế khi chưa đóng khoá K. Ta có:
I2=U/(R1+R2+R3)=U/(9+R3) (2)
Theo giả thuyết thì I1=3I2 nên ta có: U/9=3 U/(9+R3), Suy ra R3= 18Ω
b. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:
I=U/R=U/(R1+R2+R3)=5,4/27= 0,2 A
Giải thích
4.16 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.5. Khi đóng công tắc K vào vị trí 1 thì ampe kế có số chỉ I1=I, khi chuyển công tắc này sang vị trí số 2 thì ampe có số chỉ là I2=I/3, còn khi chuyển sang vị trí số 3 thì ampe kế có số chỉ I3=I/8. Cho biết R1=3Ω, hãy tính R2 và R3.

Đáp án: R2=6Ω, R3=15Ω
Giải thích

140 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bằng video ở trên câu 4.9

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. "1.Cho mạch điện như hình vẽ biết U1=3U2, UAB=24V, RAB= 80 Ω. Tính điện trở R1, R2.
   Mạch điện: A,--------[R1]---------[R2]--------B
   2.Cho mạch điện như hình vẽ 2 vôn kế coi là lí tưởng, cho biết U =36V, R1= 15Ω, R2=Ω. Tìm số chỉ của các vôn kế khi K đóng và khi K mở.
   __________,+ Ư -,__________
   |............................................|
   |............................................|
   |_____[R1]____[R2]_________|
   |............................................|
   |______(V)______(V)________|

   ....... là kí hiệu của khoảng trống( gọi là dấu cách cũng được)

   Thầy giải giúp e gấp nhé! Mai là e nộp rồi. Gửi wa mail của e nha. Cám ơn thầy trước!@@ ^_^

   Xóa
  5. Giúp e trong ngày mai nha thầy

   Xóa
  6. Chào Bạn! Mình giải bài 1 cho bạn nè!
   Tóm tắt:
   + R1nt R2: U1=3U2, UAB=24 V, RAB=80 Ω.
   + Tính R1=? Và R2=?
   Giải
   + Ta có U1=3U2 hay I1R1=3 I2R2. Do mắc nối tiếp nên I=I1=I2
   + Suy ra: R1=3R2 (1)
   + Mặt khác ta có: RAB=R1+R2 hay R1+R2=80 (2)
   + Thế (1) vào (2) ta được: 3R2+R2=80, suy ra: 4R2=80 hay R2=80/4=20 Ω (3)
   + Thế (3) vào (1) ta được R1=3R2=3.20=60 Ω

   Xóa
  7. Chào Bạn! Do bài 2 bạn vẽ hình chưa chính xác và dự kiện bài toán còn thiếu, có nhiều chỗ chưa rõ. Bạn có thể gởi qua email cho Mình không?. Mình cũng không biết địa chỉ email của Bạn nên Mình không gởi bài giải cho Bạn được.

   Xóa
  8. e vẽ đúng theo sơ đồ thầy e vẽ mà với .....là khoảng cách nha thầy bởi vì bấm dấu cách nó hk ra hình!

   Xóa
  9. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  10. [R1] la dien tro 1, [R2] la dien tro 2, (v) la von ke, U la hieu dien the toan mach dien nhe thay

   Xóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  13. __________,+ U -,__________
   |.................................................|
   |.................................................|
   |_____[R1]____[R2]_________|
   |.................................................|
   |______(V)______(V)________|

   Xóa
  14. [R1] la dien tro 1, [R2] la dien tro 2, (v) la von ke, U la hieu dien the toan mach dien nhé thay

   mail cua e la hellophan77@gmail.com

   Thay nho gui cho e trong ngay mai nha e dang gap lam thay e day kho hiu wa nen e lam bai hk dc~~Giup e nha@@Thanks truoc

   Xóa
 2. Thưa thầy đây là cách giải của em bài 4.16 (em ra đáp số khác thầy nhưng lại giống phần Đáp án của sách bài tập):
  Bài 4.16 giải như sau: Theo các vị trí đóng khóa K (1, 2, 3) thì ta có:
  I1 = U/R1 = I (1)
  I2 = U/(R1+R2) = I/3 (2)
  I3 = U/(R1+R2+R3) = I/8 (3)
  Mà R1 = 3 (ohm) theo giả thiết, nên từ (1) ta được U/3 = I, hay U = 3I (*)
  Áp dụng điều (*) trên vào (2), ta được 3I/(3+R2) = I/3, biến đổi được I(3+R2) = 9I, tương đương 3+R2 = 9, suy ra R2 = 6 (ohm)
  Làm tương tự như trên với (3), ta được R3 = 15 (ohm)
  Đáp số: R1 = 3 (ohm), R2 = 6 (ohm), R3 = 15 (ohm).

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn giải rất đúng. Mình cám ơn Bạn rất nhiều, để Mình sửa lại đáp án

   Xóa
  2. Thầy ơi bài 4.9 thầy giải lộn r trong đề người ta cho 1,5R1 mà sao thầy giải thành 1,5R2

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình cám ơn Bạn rất nhiều. Để Mình chỉnh lại!

   Xóa
  4. Thầy ơi cho e hỏi bài 4.16 làm sao R3 ra 15 ôm hả thầy.. Thầy gíup e ạ

   Xóa
  5. Chào Bạn! Ở bên trên có phần giải thích bằng đoạn video, Bạn có xem chưa?

   Xóa
  6. Thầy ơi bài 4.16 điền sai thông tin rồi: Phai la 3I=I/8[3+6+R3] .ko phai la 3I=1/3...   Xóa
  7. Chào Bạn! Kết quả của bạn ra bao nhiêu vậy bạn?

   Xóa
 3. Thầy ơi bài 4.15 câu b thầy lấy nhầm số liệu rồi, 5,4 chứ không phải 4,5. Còn Rtđ khi công tắc K mở thì chỉ bằng R1+R2 thôi thì phải.
  Suy ra câu b:
  I = U/Rtđ = 5,4/9 = 0,6 A

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để Mình xem lại!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã xem lại và chỉnh lại rồi. Mình cám ơn Bạn rất nhiều!

   Xóa
 4. Thầy có thể giải thích bài 4.15 được không , tại em không hiểu cho lắm . Tại sao khoá K mở tì R1+R2+R3 trong khi đóng K thì R1+R2 ? Xin giảng giúp em .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Khi K mở thì dòng điện sẽ chạy qua ba điện trở. Nếu K đóng thì dòng điện sẽ không chạy qua R3 vì lúc này khóa K nối tắt hai đầu điện trở R3. Dòng điện chỉ đi qua đường nào có điện trở nhỏ hơn cho nên người ta thường nói " Dòng điện là một thằng lười", Điều này cũng lí giải tại sao những chú chim đậu trên dây điện mà không bị điện giật!

   Xóa
  2. Chào bạn! Bạn cảm thấy hữu ích là Mình rất vui!

   Xóa
  3. Vậy trong đoạn mạch song song thì mình giải thích thế nào về "dòng điện chỉ qua nhánh có điện trở nhỏ"?Thầy có thể giải thích giúp không ạ?Em cảm ơn trước!

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bạn hãy tưởng tượng điện trở giống như van mở nước vậy. Nếu van đóng lại (điện trở rất lớn) thì nước không thể chạy qua được. Nếu van mở hoàn toàn (điện trở rất bé) thì lượng nước sẽ chảy tối đa qua van này. Mình ví dụ như vậy mong bạn sẽ hiểu!

   Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  6. Thầy ơi, trong bài 4.15 này thì khi khóa K đóng, sao mình biết được điện trở qua khóa K nhỏ hơn điện trở qua R3 ạ? Và theo thầy nói thì nguồn nước hay dòng điện chạy "tối đa" qua khóa K do có điện trở nhỏ hơn R3, vậy thì vẫn còn một lượng "nhỏ" dòng điện qua R3, còn nếu dòng điện "không hề" qua R3 là do điện trở R3 lớn hơn rất nhiều khóa K ạ, em không hiểu lắm?

   Xóa
  7. Chào Bạn! Bạn thắc mắc rất sâu sắc. Về mặt lý thuyết trong bài này do khóa K nối với dây dẫn nên ta xem dây dẫn có điện trở rất nhỏ so với điện trở R3 nên xem như toàn bộ dòng điện đi qua khóa K mà không đi qua R3. Về mặt thực tế, thì vẫn còn một dòng điện rất nhỏ đi qua R3.

   Xóa
  8. À, vậy ra là điện trở của dây dẫn sẽ luôn luôn nhỏ hơn nhiều lần so với của điện trở,đúng không ạ!? Em cảm ơn thầy!

   Xóa
  9. Chào Bạn! Đúng rồi!

   Xóa
  10. Thầy có thể giải thích cho em nối tắt điện trở là như thế nào không ạ? Còn trong đoạn mạch song song thì người ta sẽ không cho các điện trở của các nhánh trên cùng một mạch có giá trị quá chênh lệch (vd: R1=1;R2=100) để tránh hiện tượng dòng điện chỉ đi qua nhánh nào có điện trở nhỏ thôi phải không ạ? Còn nếu trên mỗi mạch của cả nối tiếp và song song thì điện trở này có giá trị lớn hơn điện trở kia rất nhiều thì có xảy ra hiện tượng trên không ạ? Em cảm ơn trước.

   Xóa
  11. Chào Bạn!Nối tắt điện trở là hiện tượng dòng điện không chạy qua điện trở hoặc chạy qua điện trở với cường độ rất rất bé. Nếu muốn nối tắt điện trở thì ta chỉ cần dùng một sợi dây dẫn mắc song song với điện trở. Trên đoạn mạch hỗn hợp thì còn tùy trường hợp cũng sẽ xảy ra nối tắt điện trở.

   Xóa
  12. Thầy ơi giải dùm e cái phương trình ở bài 4.14 là u/9=u/9+r3 đi thầy

   Xóa
  13. Chào bạn! Phương trình này rất dễ giải. Bạn chỉ cần đơn giản u ở hai vế rồi chuyển vế tìm r nhé bạn!

   Xóa
  14. Là s chưa hiểu thầy ơi

   Xóa
 5. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích cho Bạn rồi!

   Xóa
 6. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình sẽ gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
 7. Ba điện trở R1 = 10, R2 = 15 và R3. Và Ampe kế được mắc nối tiếp vào giữa 2 điểm P, Q. Biết HĐT giữa 2 đầu P,Q và R1 lần lượt là 6V và 2V.
  a. Vẽ sơ đồ mạch điện
  b. Ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?
  c. Tính R3.
  Thầy ơi giúp em giải bài này được không ạ? Em cảm ơn thầy.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để ngày mai Mình sẽ cố gắng giúp bạn! Dạo này Mình quá bận!

   Xóa
  2. Bạn thông cảm cho Mình nhé! Mấy ngày nay Mình quá Bận nên chưa giải cho bạn được nưa!

   Xóa
 8. e cảm ơn thầy vì những bài học rất hay và bổ ích. mong thầy giải nhju bài hơn nữa ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thấy hữu ích là Mình rất vui. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!

   Xóa
 9. Bài học hay bổ ích, vừa có video hướng dẫn e cảm ơn thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thấy hữu ích là mình rất vui!

   Xóa
 10. Chào thầy, thầy có thể giải các bài tập dễ hiểu và đừng tắt quá đk ko ạ, em chỉ thấy bài tập thầy làm chi tiết hơn sẽ giúp các bạn học kém môn vật lí hiểu rõ hơn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn Bạn đã đóng góp. Hiện tại Mình cố gắng dành thời gian để giải chi tiết hơn. Hiện tại Mình rãnh giờ nào thì làm giờ đó.

   Xóa
 11. chào thầy ở bài 4.15 khi mở khóa K không tính R3 ạ . Thầy giải thích kỹ dc ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Khi khóa K đóng thì đoạn mạch chỉ còn hai điện trở mắc nối tiếp do khóa K nối tắt điện trở R3. Nếu khóa K mở thì lúc này đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc nối tiếp với nhau.

   Xóa
 12. thay oi giai thich cho em cau 4.7 toan ket qua em k hieu cach lam

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
 13. thầy ơi bài 4.15 câu a thầy giải tắt quá e ko hiểu lắm thầy giải thích giúp e đc ko thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chờ Mình vài ngày nữa nhé! Mình sẽ gởi phần giải thích cho Bạn nhé! Dạo này Mình bận nhiều việc quá!

   Xóa
 14. Thầy ơi . E sợ học vật lí từ lúc lớp 6 lận
  thầy có thể giúp e học tốt môn này được không thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đừng sợ môn vật lí vì môn vật lí rất thực tế và gần gủi với chúng ta. Bạn có thể cho Mình biết là Bạn sợ một vấn đề cụ thể nào không để Mình có thể tư vấn thêm cho Bạn!

   Xóa
 15. Chào các bạn!Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 4.7!

  Trả lờiXóa
 16. Chào các bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích câu 27.1!

  Trả lờiXóa
 17. chao ban minh k hiu bai 4.8 mong bn co the giup minh dc k

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật lời giải bài 4.8 cho bạn rồi!

   Xóa
 18. chao ban minh k hiu bai 4.8 mong bn co the giup minh dc k

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật lời giải bài 4.8 cho bạn rồi!

   Xóa
 19. em tưởng các điện trở R1 R2 R3 chính là điện trở của dây dẫn được thay bằng các kí hiệu ạ

  Trả lờiXóa
 20. thay co the giai lai cho em bai 4.16 dc ko a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Phần bài giải mình có nêu trong phần giải thích ở bên trên. bạn xem phần giải thích đó nhé.

   Xóa
 21. thầy ơi em nghĩ câu 14.4 ý b thầy viết sai rồi ạ cái đoạn "hiệu điện thế phụ thuộc vào hiệu điện thế" ý ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Sao Mình tìm mà không thấy ý bạn nói!

   Xóa
 22. Thầy ơi cho em hỏi trong bài 4.13 tại sao khi khoá K đóng thì lại qua điện trở R2 còn bài 4.15 thì khoá K đóng ko chạy qua điện trở R3 mà lại chạy qua R1 và R2
  Biết là dòng điện chỉ đi qua chỗ nào có điện trở bé nhưng mà lúc này mình đâu có biết điện trở R3 là nhiu đâu mà sao mình biết khi đóng khoá K dòng điện lại không đi qua điện trở R3.Thầy giảng thích giúp em với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn xem kĩ lại nhé. Bài 4.13 thì khi K đóng thì dòng điện không chạy qua R2 mà chỉ chạy qua R1. Bài 4.15 khi đóng khóa K thì dòng điện không chạy qua R3.Trong các trường hợp này xem như mạch điện bị nối tắt do điện trở của dây dẫn rất nhỏ so với các điện trở.

   Xóa
 23. thầy giảng cho em bài 4.4 đc kh ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã làm 1 video hướng dẫn bên trên. bạn xem nhé!

   Xóa
 24. hiệu điện thế phụ thuộc vào hiệu điện thế sai r nek

  Trả lờiXóa
 25. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài 4.15 Mình có giải và giải thích ở bên trên!

   Xóa
 26. thầy ơi bài 4.15 em không hiểu phần I1=3I2 rồi sao suy ra được R3=18 ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. I1=3I2 hay U/9=3. U/(9+R3).. giản ước 2 U ở 2 vế đi còn 1/9= 1/(9+R3) rùi nhân chéo là ra

   Xóa
 27. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 28. Trả lời
  1. Chào Bạn! Theo Bạn thì sai chỗ nào vậy bạn?

   Xóa
 29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 30. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 33. video thầy giảng loa to quá nên giọng cứ ồm ồm có chữ ko nghe đc.thầy chỉnh lại đi nhé ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do Mình sử dụng phần mềm không chuyên nghiệp nên chất lượng âm thanh không tốt!

   Xóa
 34. Trong ba điện trở thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 lớn nhất vì theo công thức U=IR thì hiệu điện thế phụ thuộc vào hiệu điện thế, trong ba điện trở thì điện trở R3 là lớn nhất nên hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở này là lớn nhất.hầy nhằm chỗ này,hđt mà phụ thuộc hđt hả thầy,phải điện trở phụ thuộc hđt thế chớ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Bạn hỏi câu nào vậy bạn?

   Xóa
 35. Cho mình hỏi tại sao trong bài 4.3 vôn kế mắc song song R2 mà sao đo R1

  Trả lờiXóa
 36. Cho mình hỏi tại sao trong bài 4.3 vôn kế mắc song song R2 mà sao đo R1

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hình chụp sai đó là hình của bài 4.4 pn vào sbt mà kiểm yta

   Xóa
 37. cảm ơn thầy rất hữu ích

  Trả lờiXóa
 38. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không thể giúp bạn ngay được vì laptop của mình đã bị virus tấn công và mất dữ liệu rồi! Bạn chờ vài ngày nữa nhé!

   Xóa
 39. thôi không cần nữa đâu mk đã biết rồi chờ bn lâu quá nên mk tự tìm cách giải rồi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn thông cảm nhé, dạo này mình bận quá!

   Xóa
 40. mk giải thích rõ hơn bài 4.7 nhé
  a) áp dụng ct tính điện trở tương đương ta có:
  Rtđ= r1+r2+r3=5+10+15= 30(ôm)
  b) áp dụng định luật ôm ta có:
  I1=I2=I3= U/Rtđ= 12/30= 0,4 (A)
  hđt của điện trở R1 là:
  U1= I1.R1= 0,4.5= 2V
  U2= I2.R2=0,4.10=4V
  U3= I3.R3 = 0,4.5 = 6V

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Bài này bạn chỉ cần áp dụng công thức, bạn chưa hiểu chỗ nào vậy?

   Xóa
 41. Câu 4.11 tại sao đoạn mạnh ko có những đặc điểm nối chung của nhiều điện trở vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Nếu có nhiều điểm nối chung thì không phải là đoạn mạch nối tiếp nữa mà là đoạn mạch song song

   Xóa
 42. trong các phần giải thích trên bạn có nói là "Dòng điện chỉ đi qua đường nào có điện trở nhỏ hơn cho nên người ta thường nói " Dòng điện là một thằng lười", Điều này cũng lí giải tại sao những chú chim đậu trên dây điện mà không bị điện giật!" theo mình nghĩ là khi chim đậu trên đường dây thì điện trở của con chim nhỏ hơn rất nhiều so với điện trờ của dây vậy tại sao điện không đi qua con chim như lời bạn giải thích là đi theo hướng có điện trở nhỏ hơn ? mình đang thấy mâu thuẫn ...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do bàn chân của chim có một lớp sừng cách điện rất tốt nên điện trở giữa hai bàn chân chim lớn hơn điện trở của dây dẫn.

   Xóa
  2. cảm ơn câu giải thích của bạn. mong rằng ngày càng có nhiều bài giải hay giúp ích cho mọi người

   Xóa
 43. Cái phần U/9=3U/(9+R3) = 18
  Em chưa hiểu ạk, thầy giúp giùm e!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn chỉ cần đơn giản U ở hai vế sau đó bạn chuyển vế và tính được giá trị R3

   Xóa
  2. cho em hỏi facebook của thầy là j ạ , tại em chuyen lí có vài bài khó ko biết làm mong thầy chỉ giáo ạ ( facebook của em là : 0944909374) tên trần đình vũ ấy ạ

   Xóa
 44. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 45. 4.3 á thầy, vì sao mà U lại bằng IR-1 mà không phải Rtd? Thầy giải đáp giúp em

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do mình chèn hình sai vị trí nên bạn không hiểu! Cám ơn bạn nhiều nhé!

   Xóa
 46. 4.14 tại sao lại có câu hiệu điện thế phụ thuộc vào hiệu điện thế

  Trả lờiXóa
 47. Bài 4.14 phải là hiệu điện thế phụ thuộc vào điện trở mới đúng

  Trả lờiXóa
 48. Em k hiểu bài 4.16 cho lắm ạ

  Trả lờiXóa
 49. thầy ơi,bài 4.14 phần b) phải là:'' hiệu điện thế phụ thuộc vào điện trở ''. chắc là thầy nhầm lẫn chỗ đó r ạ,mong thầy xem lại ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Để Mình xem lái

   Xóa
  2. Chào bạn! Cám ơn bạn rất nhiều, mình đã chỉnh sửa lại rồi!

   Xóa
 50. bài 4.16 e chưa hiểu lắm ạ!! mong anh chỉ lại!1

  Trả lờiXóa
 51. Thầy có vợ hay con chưa. Đz.t nh.u chưa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình đã có gia đình và 1 em bé!

   Xóa
 52. Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể nói rõ hơn chỗ nào chưa hiểu không?

   Xóa
 53. Thầy ơi, thầy giảng giúp em bài 4.13, 4.15 và 4.16 được không ạ, mai em nộp bài rồi mà em không hiểu mấy bài đó cho lắm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chao ban! O ben tren minh co giai roi ma!

   Xóa
 54. Bạn ơi ,..mình chưa hiểu bài 4.4 lắm
  Tại sao I= U2/R2 mà không phải U/Rtđ như bài 4.3 vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. I=I1=I2 mà bạn, I tổng bằng I các I thành phần nhé nên I=U2/R2 đó

   Xóa
 55. thầy nhiệt tình quá =), e ủng hộ ạ :D

  Trả lờiXóa