ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 12: Cong suat dien


Bài 12: CÔNG SUẤT ĐIỆN


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường.
2. Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó. P=U.I


12.1 Công thức nào dưới đây không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng P của đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I và điện trở của nó là R?
A. P=U.I               B. P=U/I               C. P=U2/R            D. P=I2R

Đáp án: B

12.2 Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W.
a. Cho biết ý nghĩa của các số ghi này.
b. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn.
c. Tính điện trở của đèn khi đó.

Đáp án:
a. 12 V là hiệu điện thế định mức cần đặt vào hai đầu bóng đèn để đèn sáng bình thường. Khi đó đèn tiêu thụ công suất định mức là 6 W.
b. I = 0,5 A
c. R = 24 Ω
Giải thích
12.3 Có trường hợp, khi bóng đèn bị đứt dây tóc, ta có thể lắc cho hai đầu dây tóc ở chỗ bị đứt dính lại với nhau và có thể sử dụng bóng đèn này thêm một thời gian nữa. Hỏi khi đó công suất và độ sáng của bóng đèn lớn hơn hay nhỏ hơn so với trước khi dây tóc bị đứt? Tại sao?

Đáp án: Công suất và độ sáng của đèn lớn hơn so với lúc trước. Vì rằng khi bị đứt và sau khi được nối dính lại thì dây tóc ngắn hơn trước. Do đó, điện trở của dây tóc nhỏ hơn trước. Trong khi đó, hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc vẫn như trước nên công suất P = U2/R lớn hơn trước và đèn sáng hơn.

12.4 Trên hai bóng đèn có ghi 220V-60W và 220V-75W. Biết rằng dây tóc của hai đèn này đều bằng vonfram và có tiết diện bằng nhau. Dây tóc đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Đáp án: Dây tóc của đèn 60 W có độ dài lớn hơn dây tóc của đèn 75 W và lớn hơn 1,25 lần.
Giải thích
12.5 Trên một nồi cơm điện có ghi 220V-528W.
a. Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi.
b. Tính điện trở dây nung của nồi khi nồi đang hoạt động bình thường.

Đáp án:
a. I = 2,4 A
b. R ≈ 91,7 Ω
Giải thích
12.6 Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-60W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 110V. Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính công suất của bóng đèn khi đó.

Đáp án: Khi cho rằng điện trở của đèn trong cả hai trường hợp là như nhau, nếu hiệu điện thế đặt vào đèn giảm 2 lần thì công suất đèn giảm 4 lần. Do đó công suất của đèn là 15 W.
Giải thích
12.7 Ở công trường xây dựng có sử dụng một máy nâng để nâng khối vật liệu có trọng lượng 2000N lên tới độ cao 15m trong thời gian 40 giây. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp cho máy nâng này?
A. 120kW            B. 0,8kW              C. 75W                 D. 7,5kW

Đáp án: B (Công suất của máy nâng là P = A/t = 2000.15/40 = 750 W = 0,75 kW)12.8 Công suất điện của một đoạn mạch có ý nghĩa gì?

A. Là năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

B. Là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

C. Là mức độ mạnh yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

D. Là các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ở đoạn mạch.Đáp án: B
Giải thích
12.9 Một bếp điện có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I. Khi đó công suất của bếp là P. Công thức P nào dưới đây không đúng?

A. P=U2R             B. P=U2/R            C. P=I2R               D. P=U.IĐáp án: A12.10 Có hai điện trở R1 và R2=2R1 được mắc song song vào một hiệu điện thế không đổi. Công suất điện P1, P2 tương ứng trên hai điện trở này có mối quan hệ nào dưới đây?

A. P1=P2               B. P2=2P1             C. P1=2P2             D. P1=4P2Đáp án: C12.11 Trên nhiều dụng cụ điện trong gia đình thường có ghi 220V và số oát(W), số oát này có ý nghĩa là

A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện thế nhỏ hơn 220V.
B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.
D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V.

Đáp án: B

12.12 Trên bóng đèn có ghi 6V-3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu?
A. 18A                 B.3A                    C. 2A                             D. 0,5A

Đáp án: D

12.13 Trên bàn là có ghi 220V-1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu?
A. 0,2Ω                B. 5Ω                             C. 44Ω                 D. 5500Ω

Đáp án: C

12.14 Trên bóng đèn Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn Đ2 có ghi 220V-25W. Khi đèn sáng bình thường, điện trở tương ứng R1 và R2 của dây tóc các bóng đèn này có mối quan hệ với nhau như thế nào?
A. R1=4R2            B. 4R1=R2            C. R1=16R2          D. 16R1=R2

Đáp án: B

12.15 Trên hai bóng đèn dây tóc Đ1 và Đ2 có ghi số tương ứng là 3V-1,2W và 6V-6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U=9V để hai đèn này sáng bình thường.
a. Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn yêu cầu nói trên và giải thích vì sao khi đó hai đèn có thể sáng bình thường.
b. Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của biến trở khi đó.
c. Tính công suất điện của biến trở khi đó.

Hướng dẫn giải:
a. Để vẽ được sơ đồ mạch điện thì Bạn phải tính cường độ dòng điện định mức qua hai đèn.  Chắc chắn là cường độ dòng điện định mức của hai đèn sẽ không giống nhau. Hiệu điện thế của hai đèn và hiệu điện thế của nguồn cũng không giống nhau nên không thể mắc song song các đèn. Cho nên, hai đèn này phải mắc nối tiếp và biến trở phải  được mắc song song với một trong hai đèn thì mới được. (Trong trường hợp này biến trở mắc song song với đèn 1)
b.
+ Tính điện trở của đèn 1 theo công thức R1=U12/P1.
+ Tính điện trở của đèn 2 theo công thức R2=U22/P2.
+ Ta có I=I1=1A.
+ Tiếp theo Bạn tính điện trở tương đương R sau đó tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm biến trở Rb và đèn 1 là R1b.
+ Sau khi tính được R1b mình suy ra được Rb.
c.
+ Trước tiên bạn phải tính Ib sau đó vận dụng công thức Pb=Ib2Rb.

Đáp án:
a. Các bạn tự vẽ sơ đồ và tự giải thích nhé.

b. RĐ1=7,5Ω, RĐ2=6Ω, Rbtrở=5Ω.
c. ρbtrở=1,8W.
Giải thích
12.16 Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hay mắc song song thì công suất điện của đoạn mạch bằng tổng công suất điện của các dụng cụ mắc trong mạch.


Hướng dẫn giải:
+ Trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì Bạn chứng minh từ công thức U=U1+U2.

+ Trong đoạn mạch mắc song song thì Bạn chứng minh từ công thức I=I1+I2.

Đáp án: Các bạn thử chứng minh nhé. Nếu không được thì liên hệ với Mình nhé!
Giải thích
12.17 Trên bóng đèn dây tóc Đ1 có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2 có ghi 220V-75W.
a. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện trong mạch chính.
b. Mắc hai đèn trên đây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này, cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường.


Hướng dẫn giải:
a.
+ Đầu tiên tính công suất của mạch theo công thức P=P1+P2.
+ Sau đó Bạn tính CĐDĐ qua mạch I=P/U.
b.
+ Đầu tiên Bạn phải tính điện trở của mỗi đèn là R1 và R2.
+ Sau đó tính điện trở lúc mắc nối tiếp R1s và R2s.
+ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp R= R1s+ R2s
+ Tính CĐDĐ qua mạch chính I=U/R
+ Tính hiệu điện thế của hai đèn U1s và U2s.

+ Cuối cùng tính công suất của toàn mạch theo công thức P=U.I

Đáp án:
a. Pss=175W; Ichính=0,8A.
b. UĐ1=94,3V;  UĐ2=125,7V; Pđmạch=85,7W
Giải thích

174 nhận xét:

 1. anh giải bài 12.15,12.16 và 12.17 cụ thể hơn giùm với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình sẽ giải giúp Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình hứa hôm nay Mình giải bài tập giúp Bạn nhưng hôm nay laptop của Mình bi hư rồi, sửa chữa ngày mai mới xong, vậy hẹn Bạn vào 2 ngày nữa nhé! Mong Bạn thông cảm.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. mình không hiểu phần tìm điện trở lúc mắc nối tiếp R1s và R2s bài .17 lắm

   Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 2. giải hộ bài 12.16 cho mình cái

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình sẽ giải giúp Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình hứa hôm nay Mình giải bài tập giúp Bạn nhưng hôm nay laptop của Mình bi hư rồi, sửa chữa ngày mai mới xong, vậy hẹn Bạn vào 2 ngày nữa nhé! Mong Bạn thông cảm.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  5. (∗)(∗) Khi các điện trở mắc nối tiếp ta có công suất mạch là:

   PP=RI2=(R1+R2+...+Rn)I2=R1I2+R2I2+...+RnI2RI2=(R1+R2+...+Rn)I2=R1I2+R2I2+...+RnI2

   ⟹⟹ P=P1+P2+...+PnP=P1+P2+...+Pn

   (∗)(∗) Khi các điện trở mắc song song ta có công suất là:

   PP=U2R=U21R=U2.(1R1+1R2+...+1Rn)U2R=U21R=U2.(1R1+1R2+...+1Rn)

   ⟹⟹ PP=U2R1+U2R2+...+U2Rn=U2R1+U2R2+...+U2Rn=P1+P2+...+PnP1+P2+...+Pn

   Xóa

  6. (∗)(∗) Khi các điện trở mắc nối tiếp ta có công suất mạch là:

   PP=RI2=(R1+R2+...+Rn)I2=R1I2+R2I2+...+RnI2RI2=(R1+R2+...+Rn)I2=R1I2+R2I2+...+RnI2

   ⟹⟹ P=P1+P2+...+PnP=P1+P2+...+Pn

   (∗)(∗) Khi các điện trở mắc song song ta có công suất là:

   PP=U2R=U21R=U2.(1R1+1R2+...+1Rn)U2R=U21R=U2.(1R1+1R2+...+1Rn)

   ⟹⟹ PP=U2R1+U2R2+...+U2Rn=U2R1+U2R2+...+U2Rn=P1+P2+...+PnP1+P2+...+Pn

   Xóa
 3. anh giải giúp e bài 12.15 cụ thể hơn vs ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn chờ thêm 1 ngày nữa nhé vì Máy tính của Mình bị hư rồi. khi nào sửa xong thì Mình sẽ giúp bạn.

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn có thể nói rõ hơn chỗ nào bạn chưa hiểu hay không?

   Xóa
 4. Bài 12.15 là hai bóng đèn mắc nối ạ? Cơ mà giải thích sao ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. , Do U1 +U2 =9V và I1=P/U1=0.4A
   I2=P2/U2=1A
   ->I1Điện trở của biến trở là: Rb=U1/Ib=3/0.6=5(om)
   c, Công suất của biến trở là:
   Pb=Rb x Ib^2= 5x(0.6)^2=1.8 W

   Xóa
  2. Mình cám ơn Bạn Ngô Anh nhiều lắm đã giải thích dùm Mình!

   Xóa
 5. giải thích và vẽ hộ p` a 12.15 cái nha bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình ko hiểu câu 12.15b anh

   Xóa
 6. Bài 12.5 vẽ mạch điện sao ạ ???

  Trả lờiXóa
 7. Anh giai ho e bai 12.17 cu the mot chut dc hk ak

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật hướng dẫn giải bài 12.15, 12.16 và 12.17

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bạn vui thì Mình cũng cảm thấy rất vui!

   Xóa
  4. Cko e hoi mot chut,cai bai 13 ik, sao co luc nguoi ta doi thoi gian ra giay roi tinhA ma co luc lai ko can doi,giu nguyen gio roi tinh luon,e hay lan lon giua 2phep tinh toan do

   Xóa
  5. Bai dien nang ik a chu hk phai bai cong suat dau a

   Xóa
  6. Chào Bạn! Nếu bài toán yêu cầu đơn vị của điện năng tiêu thụ là Jun thì Mình đổi thời gian ra đơn vị giây. Nếu yêu cầu tính tiền điện thì đổi ra KW.h

   Xóa
  7. có thể gửi mail chi tiết về phần giải bài 13 không ạ mail em là ronaldophuong2002@gmail.com.Em cẩm ơn

   Xóa
  8. Chào bạn! Bài này rất dễ bạn chỉ cần vận dụng công thức là ra rồi!

   Xóa
 8. bài 12.15, 12.16, 12.17 làm như thế nào vậy ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật hướng dẫn giải bài 12.15, 12.16 và 12.17

   Xóa
 9. bài 12.15, 12.16, 12.17 làm như thế nào vậy ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có hướng dẫn giải ở phía trên. Bạn xem và tham khảo nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi bài làm cho Bạn nhé!

   Xóa
 10. cam on.email cua e la chiencote2013@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình đã email cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 11. a tuan dang ơi e hỏi anh câu này đk k, khi mũi tên chỉ xuống điện trở ở vị trí nào thì điện trở bằng 0

  Trả lờiXóa
 12. Chào Bạn! Mũi tên chỉ sát mép bên trái là bằng 0

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. nhưng mà ad ơi khi điện trở bằng 0 thì cddd sẽ lớn nhất chứ không p là =0 đng k ạ

   Xóa
 13. giúp mình giải 12.17 cụ thể nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình chưa có thời gian giải cụ thể. Bạn có thể gởi bài giải của Bạn để Mình nhận xét thì sẽ nhanh hơn. Email của Mình là vantuan120982@gmail.com

   Xóa
 14. Ad giai cu the 12.5, 12.6, 12.7 gium e vs ah

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Dạo này Mình bận quá nên chưa có thể giúp bạn giải cụ thể được. Vài ngày nữa Mình mới có thời gian rãnh. Mong bạn thông cảm cho Mình nhé!

   Xóa
 15. anh co the giai gium em bai 12.17 chi tiet hon dc k a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã gởi mail cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  3. anh oi nhung sao em van k nhan dc ah?

   Xóa
  4. Chào Bạn! Mình đã gởi lại cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 17. có ai cho mk biết hóa năng là gj k

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Hóa năng là năng lượng do tác dụng hóa học mà có. VD Pin là sự chuyển hóa từ hóa năng sang điện năng.

   Xóa
 18. có ai biết mạch cầu cân bằng là gj k, cả mạch cầu k cân bằng nữa mk k biết nó là gì , mà khi nó là mach cầu cân bằng hay k cân bằng thì sao chứ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi tài liệu cho Bạn!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. toanthangbayby2009@gmail.com

   Xóa
  5. Chào Bạn! Mình đã gởi mail cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 19. Ad ơi anh có thế giải giùm e bài này đk k ạ !
  Có 1 chụp đèn OAB = anpha , góc OSB = 90 độ, SA =SB , coi S là 1 điểm sáng .
  a, tính góc anpha nhỏ nhất của chụp đèn sao cho các tia sáng chỉ phản sạ 1 lần bên trong chụp đèn ( phản xạ bên trong chụp đèn coi như phản xạ gương )
  b, với giá trị của anpha ở câu a , đèn S treo cách mặt đất 1 khoảng L và OS=h
  tính diện tích vùng sáng nhất ( tìm ánh sáng đèn và ánh sáng phản xạ của các mặt chụp đèn )

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ANH có thể giải giùm e đk k ạ

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình chưa có thời gian để giải cho Bạn.Mong Bạn thông cảm!

   Xóa
  3. luk nào ad rảnh ad có thể làm cho e đk k , bài này e ngĩ mãi mà k ra

   Xóa
  4. Chào Bạn! Mình đồng ý,nhưng cho Mình hỏi Bạn lấy bài tập đó ờ đâu vậy?

   Xóa
  5. bài ấy là thầy giáo dạy đội tuyển lý lớp 9 giao cho nhưng thầy k chữa bài vì ngại hỏi thầy ý nên e lên này hỏi ad

   Xóa
 20. anh có thể giải chi tiết bài 12.17 dk không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi cho Bạn!

   Xóa
  2. có thể giải cụ thể bài 12.17 đc k ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn! Cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi cho Bạn!

   Xóa
  4. Chào Bạn! Mình đã thêm phần giải thích bài 12.17 rồi nhé bạn!

   Xóa
 21. có thể giải cụ thể bài 12.15 dk ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 12.15!

   Xóa
 22. Chào Các Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 12.5!

  Trả lờiXóa
 23. Trả lời
  1. 12.16 giải thick kĩ hơn đi ạ !

   Xóa
  2. Chào bạn! ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 12.16 cho Bạn!

   Xóa
  4. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 12.16 cho Bạn!

   Xóa
  5. giải hộ mình bài 12.16 với bạn

   Xóa
 24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 25. giải hộ mình bài 12.16 với bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bài 12.16 trong đoạn video giải thích Mình có giải ra, Bạn xem đoạn video đó là có bài giải!

   Xóa
 26. Trả lời
  1. Cường độ dòng điện 😅

   Xóa
  2. Cường độ dòng điện 😅

   Xóa
  3. Cường độ dòng điện 😅

   Xóa
  4. Chào các Bạn! CĐDĐ là viết tắt của Cường độ dòng điện!

   Xóa
 27. bai 12.15 sao bang 3V o Ub ho dau co cho , giai thich gium em

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do đèn 1 mắc song song với biến trở nên hiệu điện thế của biến trở bằng với hiệu điện thế của đèn 1 nên Ub=U1=3V

   Xóa
 28. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích cho Bạn câu 12.4

   Xóa
 29. 12.3: Đã dính lại với nhau thì chiều dài giảm nhưng tiết dị phải tăng chứ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn hiểu lầm chỗ này rồi. Nó dính lại là trường hợp này chiều dài giảm và tiết diện vẫn như cũ. Nếu tiết diện tăng thì phải là gập đôi dây lại mới đúng.

   Xóa
 30. sao không thấy hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn nhấp vào giáo án vật lí 9 ở bên trên có phần giải!

   Xóa
 31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 32. bài 12.6 em vẫn chưa hiểu lắm ạ, sao U đèn giảm 2 lần thì P đèn giảm 4 lần vậy ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thich cho Bạn!

   Xóa
 33. giải kỉ hơn bài 12.6 giúp em được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai Mình gởi phần giải thich cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích bài 12.6 cho bạn!

   Xóa
 34. giải giùm em bài 12.6 nha anh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài giải 12.6 nằm trong đoạn video giải thích ở bên trên. Bạn xem đoạn video nhé!

   Xóa
 35. câu 12.15a bạn vẫn chưa giải thích tại sao cả 2 đèn vẫn sáng bình thường

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. trả lời trực tiếp trên đây luôn nhé

   Xóa
  2. Chào Bạn! Do Đèn 1 có HĐT định mức 3V và Đèn 2 có HĐT định mức là 6V nên khi mắc nối tiếp hai đèn này vào HĐT nguồn 9V thì thõa mãn công thức U=U1+U2, tuy nhiên để hai đèn sáng bình thường thì cần phải mắc thêm 1 biến trở song song với đèn 1 vì đèn 1 có CĐDĐ định mức nhỏ hơn CĐDĐ của đèn 2, mắc thêm biến trở song song với đèn 1 để đảm bảo dòng điện qua đèn 1 đúng giá trị định mức.

   Xóa
 36. Tại sao dây dẫn điện trong nhà,dây chì của cầu chì phải có tiết diện được tính toán phù hợp với cddd định mức

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu không tính toán phù hợp thì cầu chì không phát huy được tác dụng hoặc sẽ xảy ra sự cố nghiêm trọng như quá tải hay ngắn mạch.

   Xóa
 37. Khi phát hiện dây dẫn nối từ đồ dùng điện tới nguồn điện trong nhà nóng lên, hiện tượng đó là bình thường hay ko bình thường,tại sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Khi phát hiện như vậy là không bình thường nghĩa là đường dây đang bị quá tải (do sử dụng nhiều đồ dùng điện)

   Xóa
 38. Bài12.2 câu B i=U/R =6 mới đúng chứ Ạh

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do đề bài cho hiệu điện thế định mức là U=12V và công suất định mức là P=6W thì theo công thức P=U.I ta tính được I=P/U=6/12=0,5A

   Xóa
 39. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có giải trong đoạn video bên trên, bạn xem nhé!

   Xóa
 40. câu 12.15 ấy ạ.mình k hiểu chỗ i=i2=i1b.bạn có thể giải thích cho mình k?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Chỗ nào vậy bạn?

   Xóa
  2. ở trong video giải thích ấy ạ.ở bài 12.15 câu b á

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình kí hiệu I1b cường độ dòng điện tổng đi qua biến trở và đèn. Tức là I1b=Ib+I1 (do biến trở mắc song song đèn 1)

   Xóa
 41. Bn có thể giải thích rõ hơn bài 12.6 ngắn gọn 1 tí ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. không đâu lêu lêu

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 42. p phải bằng u*i chứ

  Trả lờiXóa
 43. câu 12.2 có thể giải thích rõ ra k vậy ?

  Trả lờiXóa
 44. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 45. thầy ơi bài 12.17 tại sao i=p/u vậy thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do giả thiết của bài tập cho P và U nên vận dụng công thức này thì tiện nhất!

   Xóa
 46. em chưa hiểu rõ bài 12.16 cho lắm giải họ em dk ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! bạn có thể chỉ rõ hơn được không?

   Xóa
 47. em chưa hiểu rõ bài 12.16 cho lắm giải họ em dk ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! bạn có thể chỉ rõ hơn được không?

   Xóa
 48. Bài 12.16 mình ko hiểu lắm! Bạn có thể giải thích lại cho mình được ko ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! bạn có thể chỉ rõ hơn được không?

   Xóa
 49. Dùng động cơ điện để nâng một vật có trọng lượng 2000N lên cao 10m trong thời gian 50s. Phải dùng động cơ điện có công suất nào dưới đây là thích hợp nhất?
  0,5 kW
  5 kW
  50 W
  40 W
  GIUP MIN H NHE

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Đầu tiên ta phải tính công thực hiện A=F.s=2000.10=20000J. Sau đó tính công suất P=A/t=20000/50=400W=0,4kW. Từ kết quả này ta thấy phải dùng động cơ có công suất ít nhất bằng 0,4kW. Như vậy đáp án phù hợp nhất là 0,5kW.

   Xóa
 50. Bạn ơi: Hai bóng đèn có ghi Đ1(12V-6W) và Đ2(6V-6W) khi chúng được sử dụng với đúng HĐT định mức thì bóng đèn nào sáng hơn?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bóng đèn nào có công suất lớn hơn thì sáng hơn. Trong bài này hai bóng đèn có công suất bằng nhau nên sáng như nhau!

   Xóa
 51. admin, cháu thắc mắc tí là ở gần cuối bài 12.7 là mình đã có sẵn HĐT - U trong đề rồi, và I đi qua mạch chính cũng đã tính ở trên thì cần thiết gì phải tính U1s và U2s ? Cứ thấy hai cái này dư thừa hay sao ấy, cháu cần lời giải thích

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn chú ý đến giải thiết ở câu b là hai đèn mắc nối tiếp nhé!

   Xóa
 52. 2.16 cái song song nó sai sai công thưc

  Trả lờiXóa
 53. tại sao 12.16 mạch song song phải dùng P=u2/r mà ko dùng u.i

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Dùng như vậy sẽ dễ dàng chứng minh hơn!

   Xóa
 54. Ad ơi 12.3 cho em hỏi làm thêa nào mình ra được 5500 ôm ạ . S em cứ ra 44 ôm là thế nào ??

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có nêu lộn bài không? sao mình tìm mà không thấy

   Xóa
 55. bài 12.15 câu b em không hiểu

  Trả lờiXóa
 56. thầy ơi thầy có thể chỉ em cách rút công thức được không ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn muốn rút gọn công thức nào?

   Xóa
 57. Trả lời
  1. Chào bạn! Mình sử dụng powerpiont

   Xóa
 58. bạn ơi sao mình thấy bài 12.16 nó sai sai
  ở đoạn "đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song" ấy là 1/R=1/R1+1/R2 mới đúng chứ
  nếu lời nhận xét của mình có gì sai thì mong bạn bỏ qua tại mình còn dốt lý :))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn xem lại một lần nhé!

   Xóa
 59. à mình hiểu rồi
  xin lỗi bạn nha :))

  Trả lờiXóa
 60. Bày cho eh bài 12.5 vs eh vẫn chưa hiệu ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! bạn chờ thêm vài ngày nhé

   Xóa
 61. bài 12.14 hình như là A. R1 = 4R2 mới phải chứ bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể lí luận thêm cho mình hiểu được không?

   Xóa