ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 44-45: Thau kinh phan ki - Anh cua mot vat tao boi thau kinh phan ki

 Bài 44-45: THẤU KÍNH PHÂN KÌ - ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Thấu kính phân kì thường dùng có phần rìa dày hơn phần giữa.
2. Chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho chùm tia ló phân kì.
3. Đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì:
- Tia tới song song với trục chính thì tia ló kéo dài đi qua tiêu điểm.
- Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
4. Đối với thấu kính phân kì:
- Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
- Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.


44-45.1 Đặt một điểm sáng S nằm trước thấu kính phân kì như hình 44-45.1.

a. Dựng ảnh S của S tạo bởi kính đã cho.
b. S là ảnh thật hay ảnh ảo ? Vì sao ?
Đáp án: Hình 45.4

S là ảnh ảo vì nó là giao điểm của các tia ló kéo dài.

44-45.2 Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng, S là ảnh của S.

a. Hãy cho biết S là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì ?
c. Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O, tiêu điểm F, F của thấu kính đã cho.
Đáp án: Hình 45.5

a. S là ảnh ảo, vì nó và S cùng phía so với trục chính.
b. Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì.
c. Bằng cách vẽ, xác định quang tâm O, tiêu điểm F và F (giống cách làm bài 42-43.2)

44-45.3 Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F của một thấu kính, hai tia ló 1, 2 của hai tia tới xuất phát từ một điểm sáng S.

a. Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ hay phân kì ?
b. Bằng cách vẽ hãy xác định ảnh S và điểm sáng S.
Đáp án: Hình 45.6

a. Thấu kính đã cho là thấu kính phân kì.
b. Bằng cách vẽ:
+ Xác định ảnh S : kéo dài tia ló số 2, cắt đường kéo dài của tia ló 1 tại đâu thì đó là S .
+ Xác định điểm S: vì tia ló  1 kéo dài đi qua tiêu điểm F nên tia tới của nó phải là tia đi song song với trục chính của thấu kính. Tia này cắt tia đi qua quang tâm ở đâu thì đó là điểm sáng S.

44-45.4  Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì tiêu cự f. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F (hình 44-45.4).

a. Dựng ảnh AB của AB qua thấu kính đã cho.
b. Vận dụng kiến thức hình học hãy tính độ cao h của ảnh theo h và khỏang cách d từ ảnh đến thấu kính theo f.
Đáp án: Hình 45.7

a. Dùng hai tia sáng đã học để dựng ảnh tạo bởi thấu kính phân kì.
b. h = h/2; d = d/2 = f/2

44-45.5 Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để được một câu có nội dung đúng.
a. Thấu kính phân kì là thấu kính có
b. Chùm sáng song song tới thấu kính phân kì cho
c. Một vật đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho
d. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn
1. ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật.
2. phần giữa mỏng hơn phần rìa.
3. nằm trong khỏang tiêu cự của thấu kính.
4. chùm tia ló phân kì, nếu kéo dài các tia thì chúng đều đi qua tiêu điểm của thấu kính.
Đáp án: a-2; b-4; c-1; d-3


44-45.6 Thấu kính phân kì có đặc điểm và tác dụng nào dưới đây?
A. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
B. Có phần giữa mỏng hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
C. Có phần giữa dày hơn phần rìa và cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
D. Có phần giữa dày hơn phần rìa và không cho phép thu được ảnh của Mặt Trời.
Đáp án: B
Giải thích
44-45.7 Chiếu một chum tia sáng song song vào một thấu kính phân kì, theo phương vuông góc với mặt của thấu kính.
A. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ loe rộng dần ra.
B. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ thu nhỏ dần lại.
C. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có chỗ bị thắt lại.
D. Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có chỗ trở thành chum tia song song.
Đáp án: A

44-45.8 Chiếu một tia sáng qua quang tâm của một thấu kính phân kì, theo phương không song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?
A. Phương bất kì.
B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới.
C. Phương lệch lại gần trục chính so với tia tới.
D. Phương cũ.
Đáp án: D

44-45.9 Chiếu một tia sáng vào một thấu kính phân kì, theo phương song song với trục chính. Tia sáng ló ra khỏi thấu kính sẽ đi theo phương nào?
A. Phương bất kì.
B. Phương lệch ra xa trục chính so với tia tới.
C. Phương lệch lại gần trục chính so với tia tới.
D. Giữ nguyên phương cũ.
Đáp án: B

44-45.10 Chọn câu đúng.
Chiếu một chum tia sáng song song vào một thấu kính phân kì theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chum tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ:
A. loe rộng dần ra.
B. thu nhỏ lại dần.
C. bị thắt lại.
D. trở thành chum tia song song.
Đáp án: A

44-45.11 Di chuyển một ngọn nến dọc theo trục chính của một thấu kính phân kì, rồi tìm ảnh của nó, ta sẽ thấy gì?
A. Có lúc ta thu được ảnh thật, có lúc ta thu được ảnh thật.
B. Nếu đặt ngọn nến ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính ta sẽ thu được ảnh thật.
C. Ta chỉ thu được ảnh ảo, nếu đặt ngọn nến trong khoảng tiêu cự của thấu kính.
D. Ta luôn luôn thu được ảnh ảo dù đặt ngọn nến ở bất kì vị trí nào.
Đáp án: D
                   
44-45.12 Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:
A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.
B. chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.
C. chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến.
D. chỉ có thể là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến.
Đáp án: B

44-45.13 Đặt ngón tay trước một thấu kính, rồi đặt mắt sau thấu kính ta thấy một ảnh lớn hơn chính ngón tay đó. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo?. Thấu kính là hội tụ hay phân kì?
A. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.
B. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.
C. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính phân kì.
D. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính phân kì.
Đáp án: B
Giải thích

44-45.14 Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.
a. Thấu kính phân kì là một khối thủy tinh có hai mặt cầu lõm hoặc
b. Đặt một cái cốc rỗng trên một trang sách rồi nhìn qua đáy cốc, ta thấy dòng chữ nhỏ đi. Đáy cốc đóng vai trò như
c. Trục chính của thấu kính phân kì là một
d. Quang tâm của thấu kính phân kì là một điểm trong thấu kính mà
1. mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng.
2. đường thẳng vuông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng.
3. một thấu kính phân kì.
4. một mặt cầu lõm và một mặt phẳng.
Đáp án: 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

44-45.15 Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.
a. Vật sáng đặt trước thấu kính phân kì luôn luôn cho
b. Nếu quan sát một vật qua thấu kính phân kì mà ta thấy có ảnh ảo nhỏ hơn vật thì
c. Ảnh ảo của một vật cho bởi các thấu kính và gương bao giờ cũng
d. Ảnh ảo cho bởi thấu kính phân kì luôn luôn
1. cùng chiều với vật.
2. nằm trong khoảng tiêu cự, trước thấu kính.
3. thấu kính đó phải là thấu kính phân kì.
4. ảnh ảo
Đáp án: 1-c, 2-d, 3-b, 4-a


249 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. thank Tuan Dang nhờ bạn mà mình học tốt môn vật lí hơn

   Xóa
  2. Chào bạn Resa Yuna! Mình giải những bài tập trong sách bài tập vật lí 9 để chia sẽ và học hỏi kinh nghiệm! Mình rất vui vì các bạn được vui

   Xóa
  3. cau 44-45.4 ma s hinh la 45.7 ?

   Xóa
  4. Chào bạn! Vì hình 45.7 này có nội dung đúng với đáp án của bài tập cho nên Mình mới lấy hình này cho tiện.

   Xóa
  5. Sao bạn lại đăng hình cơ bắp thế

   Xóa
  6. Chào bạn! Vì mình muốn thanh niên Việt Nam phải như thế!

   Xóa
  7. chuẩn men thanh niên Việt Nam phải như thế !!!

   Xóa
  8. Chào bạn tuan !bạn có thể vui lòng giải giúp mình bài này không vì nó mà mình và cô bạn cùng lớp đã tranh cãi rất nhiều.
   *câu hỏi
   một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm , biết vật cách thấu kính 30 cm và vật AB cao 1cm
   a. vẽ ảnh của vật và nêu đặc điểm của ảnh
   b. tính khoảng cách từ vật đến thấu kính (OA) ,và chiều cao ảnh (AB)

   Xóa
  9. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của bạn để mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
 2. Trả lời
  1. Cám ơn bạn rất nhiều! Mình vừa sửa đáp án lại rồi!

   Xóa
 3. Trả lời
  1. Mình rất vui vì đã giúp ích cho bạn

   Xóa
 4. Trả lời
  1. Bạn thấy vui Mình cũng thấy vui!

   Xóa
 5. Thanks Tuan Dang nhiều! Nhờ anh mà e đươc 8 điểm kiểm tra 45' lý đó!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em cố gắng học tốt là niềm vui lớn nhất của anh!

   Xóa
 6. bạn ơi! cho mình hỏi bài 47.4* hình 47.1 là hình nào vậy ak?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài 47 anh chưa cập nhật hình ảnh để anh tranh thủ cập nhật cho em!

   Xóa
  2. Mình vừa cập nhật hình của bài 47 cho bạn rồi!

   Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  4. ak, bạn ơi, cho mình hỏi điểm F đó là F' chứ k phải là F đúng không ak?

   Xóa
  5. Anh chưa hiểu câu hỏi của em! Em nói rõ hơn một chút nữa nhé!

   Xóa
  6. da, là hình bài này điểm F kí hiệu trong hình phải là F' đúng không anh?

   Xóa
  7. Anh vẫn chưa hiểu em muốn nói hình của câu nào! Mỗi thấu kính đều có hai tiêu điểm. Anh thấy trên mỗi hình đều có biễu diễn các tiêu điểm. Em có thể nói rõ hơn câu nào không?

   Xóa
 7. Trả lời
  1. Mình sẽ thấy vui khi giúp ích cho bạn!

   Xóa
 8. bạn có giải mấy câu c trong sgk k?

  Trả lờiXóa
 9. Trả lời
  1. Bạn thấy vui là Mình rất vui rồi

   Xóa
 10. bài bạn giải chi tiết.rất hay.có thể có 1 số cách làm khác nữa thì great!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình sẽ cố gắng cập nhật thêm. Nếu bạn có yêu cầu gì thì liên hệ với Mình nhé!

   Xóa
 11. Xin chào mình chậm hiểu lắm. Tại sao 44-45.1 thì giải thích "S' là ảnh ảo vì nó là giao điểm của các tia ló kéo dài" còn 44-45.2 thì "S' là ảnh ảo vì nó và S cùng phía so với trục chính". sao giải thích khác nhau thế

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!Có nhiều cách để nhận biết ảnh ảo hay ảnh thật. Thông thường đối với thấu kính hội tụ hay thấu kính phân kì thì ảnh ảo có đặc điểm là giao điểm của đường kéo dài của tia ló hoặc nó nằm cùng phía so với trục chính. Ảnh thật thì luôn luôn nằm khác phía so với trục chính. Hai bài trên là do tuỳ theo giả thuyết của bài nên Mình mới trình bài như vậy.

   Xóa
  2. tuan dang ơi giải thích cho mình câu 44-45.4 b với

   Xóa
  3. Chào bạn! Do trường hợp này là trường hợp đặc biệt (d=f) nên Bạn vận dụng kiến thức hình học về hai tam giác bằng nhau, tính chất đường trung bình trong tam giác để chứng minh.

   Xóa
 12. thanks nha
  vì cậu màk mình thi đậu lớp chuyên Khối A rùi ( lớp 10 )
  1lần nữa cảm ơn nha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúc bạn thành công trên con đường học vấn!

   Xóa
  2. Bạn giỏi quá

   Xóa
 13. cho em xin link download ve di anh (email : lamquockhanh292@gmail.com)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do lần trước Mình làm hư laptop nên dữ liệu trong máy mất hết. Hiện tại Mình đang chép lại. Khi nào xong thì Mình gởi link cho Bạn.

   Xóa
 14. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ cần dựa vào tính chất của đường trung bình trong tam giác là xong ngay. Trong bài này thì A'B' là đường trung bình của tam giác OAB.

   Xóa
 15. Cảm ơn anh ạ.Nhờ trang của a mà em hiểu hơn rất nhiều về cách làm và học vật lý

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thấy có ích là Mình rất vui!

   Xóa
 16. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn thấy có ích là Mình rất vui!

   Xóa
 17. Bai 4 lam tat qua . Làm ơn giải thích kỹ giùm mình không hiểu

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài này là trường hợp đặc biệt nên bạn chỉ cần dùng tính chất hai đường chéo trong hình chữ nhật là có thể ra ngay kết quả. Bạn liên tưởng đến hình học nhé!

   Xóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 19. giải giúp em bai 4b vs, làm sao c/m nó là đương tb?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Giả sử tia tới song song với trục chính đến thấu kính tại I. Thì tứ giác OABI là hình chữ nhật. Ta xem đọan thẳng AI và BO là hai đường chéo của hình chữ nhật OABI. Hai đường chéo này cắt nhau tại B'. Do tính chất của đường chéo hình chữ nhật cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên ta suy ra được B'I=B'A=B'B=B'O. Mặt khác theo giả thuyết thuyết thì AB và A'B' song song với nhau nên ta suy ra được A'B' là đường trung bình của tam giác OAB. Từ đó suy ra A'B'=1/2AB hay h'=1/2h và OA'=1/2OA hay d'=1/2d

   Xóa
 20. giải giúp em bai 4b vs, làm sao c/m nó là đương tb?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Giả sử tia tới song song với trục chính đến thấu kính tại I. Thì tứ giác OABI là hình chữ nhật. Ta xem đọan thẳng AI và BO là hai đường chéo của hình chữ nhật OABI. Hai đường chéo này cắt nhau tại B'. Do tính chất của đường chéo hình chữ nhật cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên ta suy ra được B'I=B'A=B'B=B'O. Mặt khác theo giả thuyết thuyết thì AB và A'B' song song với nhau nên ta suy ra được A'B' là đường trung bình của tam giác OAB. Từ đó suy ra A'B'=1/2AB hay h'=1/2h và OA'=1/2OA hay d'=1/2d

   Xóa
 21. h rất vui khi hk tốt môn Lý :))))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cảm thấy vui làm Mình vui lắm!

   Xóa
 22. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cảm thấy vui làm Mình vui lắm!

   Xóa
 23. cho hỏi tia ló là gì vậy TuanDang

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Tia ló chính là tia khúc xạ sau khi đi qua thấu kính.

   Xóa
 24. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn quá khen Mình rồi!Mình thấy chưa thể giúp các Bạn được nhiều!

   Xóa
 25. a tuan dang a có thể chỉ e phuong phap học lý tốt hơn đc ko cô giảng e cũng mau hiểu nhưng quên nhanh e ko biết nên học thế nào

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để nhớ kiến thức vật lí không khó. Mình có nhiều phương pháp để nhớ lắm. Ví dụ như phương pháp liên tưởng, phương pháp rút gọn kiến thức, phương pháp liên kết các sự kiện...tuy nhiên Bạn phải siêng năng mới thành công được!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Để nhớ kiến thức vật lí không khó. Mình có nhiều phương pháp để nhớ lắm. Ví dụ như phương pháp liên tưởng, phương pháp rút gọn kiến thức, phương pháp liên kết các sự kiện...tuy nhiên Bạn phải siêng năng mới thành công được!

   Xóa
  3. phương pháp liên tưởng, phương pháp rút gọn kiến thức, phương pháp liên kết các sự kiện...là sao a

   Xóa
 26. Chào Bạn! Về phương pháp thì Mình không thể nói một lần Bạn có thể hiểu hết được. Bạn có thể cho Mình xin email của Bạn không để Mình gởi tặng Bạn một quyển sách hay.

  Trả lờiXóa
 27. Bài 4 điểm B'vnằm trên đt nào zậy

  Trả lờiXóa
 28. Bài 4 điểm B' nănm trên đt nào zậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Điểm B' là giao điểm của đường truyền tia sáng đi qua quang tâm O và đường kéo dài của tia ló .

   Xóa
 29. thầy ơi em hỏi này nha
  thầy có biết đưa ảnh lên mạng không

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình biết cách!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Có nhiều cách để đăng ảnh trên mạng. Ví dụ như trên: facebook, Zalo, youtube, blog,...Không biết ý định của bạn muốn đăng trên phương tiện nào?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Để đăng ảnh lên google+ rất dễ dàng. Đưa ảnh lên google cũng giống như đưa ảnh lên facebook. Đầu tiên Bạn đăng nhập vào google + bằng tài khoản gmail.Sau khi đăng nhập Bạn sẽ thấy dòng trạng thái có hình cái máy ảnh thì Bạn nhấp vào và tải ảnh lên. Bạn thử tìm hiểu xem!

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bạn nhấp vào link này để xem hướng dẫn nhé: https://www.youtube.com/watch?v=DUPbH4C9eM8

   Xóa
  5. CÒN CÁCH ĐĂNG ẢNH LÊN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG

   Xóa
  6. Chào Bạn! Mình chưa hiểu ý của Bạn! Nhưng Mình thấy Bạn nên quảng cáo trên facebook thì rất hiệu quả!

   Xóa
  7. vậy làm sao bạn có thể đăng bài vật lý của bạn nên mạng được

   Xóa
  8. Chào Bạn! Do mình tạo một blog cá nhân rồi đăng bài viết, hình ảnh hoặc phim lên. Bạn có muốn tạo một blog cá nhân cho riêng Mình không? Việc tạo rất dễ dàng Mình có thể giúp bạn. Nhưng Mình đang boăn khuâng là không biết là sao hướng dẫn bạn được.

   Xóa
  9. thì bạn cứ hướng dẫn qua đây cũng được ,có sao không

   Xóa
  10. Chào Bạn! Không thể hướng dẫn qua đây được vì nó có nhiều vấn đề để nói lắm!

   Xóa
  11. cho mk hỏi bạn có biết câu ca dao,tục ngữ dân ca nói về bình phước hk
   nếu bạn biết bạn chỉ cho mk đi

   Xóa
  12. Chào Bạn! Tạo một blog cá nhân rất dễ nhưng quản lí nó thì cần phải trao đổi thêm mới được. Mình không biết cao dao hay tục ngữ về Bình Phước.

   Xóa
  13. bạn có thể nói chuyện với mk qua gmai dc hk

   Xóa
  14. Chào Bạn! Bạn có sử dụng facebook, Zalo, Skype, viber, line,...gì không? Trao đổi qua email rất lâu và mất thời gian.

   Xóa
  15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 30. thầy ơi câu 44-45.1 tại sao S là ảnh ảo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì tính chất của thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo.

   Xóa
  2. thầy ơi câu 44-45.2 tại sao S là ảnh ảo

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bạn lấy trục chính làm chuẩn để so sánh. Nếu vị trí của ảnh và vị trí của vật nằm cùng phía so với trục chính thì chắc chắn là ảnh ảo. Nếu vật và ảnh nằm khác phía so với trục chính thì là ảnh thật.

   Xóa
 31. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 32. thầy ơi câu 44-45.13 tại sao lại chọn câu D

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn xem phần giải thích bên trên nhé!

   Xóa
 33. pài 44-45.4 giải sao ra kq đó vậy pn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Câu này chỉ cần dựa vào tính chất ảnh là có thể suy ra được kết quả, không cần phải tính toán!

   Xóa
 34. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không hiểu câu hỏi của Bạn!

   Xóa
 35. sao minh khong xem duoc hinh vay anh Tuan Đặng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn muốn xem hình gì?

   Xóa
 36. Cảm ơn thầy nha..nhờ thầy mà em học tốt môn Lý hơn..lớp em mới thay giáo viên dạy Lý..cô cũng mới vào trường nên dạy em không hiểu mấy..1 lần nữa cảm ơn thầy ^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nghe Bạn nói như vậy Mình rất vui!

   Xóa
 37. Thầy ơi có thể bày e cách vẽ của 44-45.1 với .2 đc không ạ e không biết cách evx . Cảm ơn ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn phải học kĩ các đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ và qua thấu kính phân kì là Bạn có thể vẽ được! Cố gắng lên nhé Bạn!

   Xóa
 38. thầy ơi có thể giảng cho em bài 44-45.4 được k ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chưa hiểu chỗ nào?

   Xóa
  2. dạ chỗ này ạ: h’ = h/2; d’ = d/2 = f/2

   Xóa
  3. Chào Bạn! Chỗ này Mình dựa vào tính chất của ảnh mà Mình suy ra kết quả. Trong trường hợp d=2f nên cho ảnh thật, ngược chiều và bằng vật nên mình suy ra kết quả không cần phải chứng minh.

   Xóa
 39. Thầy chỉ em cách vẽ ảnh A'B' của AB câu 44-45.4

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Phần đáp án phía trên Mình có vẽ hình cho Bạn rồi!

   Xóa
 40. Câu 44-45.4 câu b giải trực tiếp ra đc khg?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Chỗ này Mình dựa vào tính chất của ảnh mà Mình suy ra kết quả. Trong trường hợp d=2f nên cho ảnh thật, ngược chiều và bằng vật nên mình suy ra kết quả không cần phải chứng minh.

   Xóa
 41. Cảm ơn thầy nhiều nha!!!!!!

  Trả lờiXóa
 42. bạn giải thích hộ mình tại sao vật đặt rất xa thấu kinh lại cho ảnh một khoảng bằng tiêu cự ?(cho mình hình minh họa luôn nha) thanks bạn nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Một vật đặt rất xa thì xem vật đó như một điểm sáng nền, nếu đặt vật rất xa thì giao điểm của hai tia ló rất gần với tiêu điểm, càng xa thì giao điểm này càng gần cho nên người ta xem như ảnh của nó nằm ở tiêu điểm. Phần này không có hình minh họa Bạn thử vẽ ảnh ở rất xa và tưởng tượng là được.

   Xóa
 43. HÌnh như đáp án A bài 44-45.11 sai bạn ơi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Theo Bạn thì sai chỗ nào vậy bạn?

   Xóa
  2. Đáp án E mới chính xác nha bạn!!??

   Xóa
 44. hazzz...k thích vật lý cho mấy nhưng pn này đưa ra đáp án cũng có thể cho là dc dễ hiểu

  Trả lờiXóa
 45. tks, mà theo t thì bài 44-45.4 nên giải

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ccmnr giải rõ ràng sexbowst gióng chép trong sác giải ra hơn

   Xóa
 46. thầy chia sẻ kinh nghiệm làm sao để học giỏi lí vậy thầy! Em đang học lớp 9 nhưng học hơi kém lí 1 chút và bây giờ không biêt phải làm sao trong khi gần hết cấp rồi thầy ạ! Mong thầy giúp đỡ ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn muốn giỏi vật lí thì Bạn phải siêng năng làm bài tập, biết hệ thống kiến thức để học và thường xuyên tìm hiểu về những hiện tượng vật lí trong tự nhiên...lúc đó Bạn sẽ thấy hứng thú với môn vật lí. Những vấn đề nào chưa rõ thì Mình có thể chia sẻ với Bạn!

   Xóa
 47. chào bạn ! bạn có thể ra chứng minh bài 44-45.4 giúp tớ được không ? tks~ !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của Bạn nhé để Mình gởi qua email hoặc Zalo, facebook gì cũng được.

   Xóa
 48. câu 44-45.9 b bạn không có lời giải cụ thể ak

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Câu này bạn chỉ cần dựa vào đặc điểm của thấu kính phân kì là trả lời được.

   Xóa
 49. thầy cho em hỏi là nếu đề cho 2 vật ( hay 2 ảnh ) hỏi thấu kính đã cho là gì thì cách nhận biết chung là như thế nào ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu ảnh và vật nằm khác phía so với trục chính là ảnh thật và là thấu kính hội tụ. Nếu ảnh và vật nằm cùng phía so với trục chính là ảnh ảo, nếu ảnh ảo lớn hơn vật là thấu kính hội tụ, ngược lại là thấu kính phân kì.

   Xóa
 50. mình xin góp ý là khi bạn giải các câu trắc nghiệm thì cần có thêm lời giải thích kèm theo để cho mọi người khi đọc có thể hiểu rõ,nhiều câu trắc nghiệm rất có thể khiến mọi người khó hiểu nên ad cần giải thích đầy đủ từng câu trắc nghiệm trong bài!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Cám ơn Bạn đóng góp ý kiến. Khi nào rãnh thì Mình sẽ thực hiện.

   Xóa
 51. Thầy ơi, cho em link download đi thầy email của em là: phuctanki32322@gmail.com, nhân tiện cho em email của thầy để em hỏi cho tiện

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không có tạo link download. Email của mình là : vantuan120982@gmail.com

   Xóa
 52. Bài 44-45.4 câu b) sao chỉ có như vậy chứng minh cụ thể được không bạn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ cần chứng minh A'B' là đường trung bình của tam giác OAB là suy ra kết quả ngay.

   Xóa
  2. bạn có thể c/m hộ mình được không ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn! Được nhưng Bạn chờ Mình vài ngày vì Mình đang rất bận!

   Xóa
  4. Thầy c/m Hộ em với ạ

   Xóa
  5. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
  6. Chào Bạn! Để Mình chứng minh cho Bạn luôn nhé:
   + Gọi I là giao điểm của tia tới song song với thấu kính.
   + Xét hình chữ nhật OABI ta có BO và FI là hai đường chéo hình chữ nhật này nên theo tính chất của hai đường chéo hình chữ nhật thì ta suy ra được B’ là trung điểm của BO.
   + Mặt khác AB//A’B’ nên ta suy ra A’B’ là đường trung bình tam giác OAB.
   + Như vậy A’B’=1/2 AB và OA’=1/2 OA hay h’=1/2h và d’=1/2 d

   Xóa
 53. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 54. mình rất vui khi làm quen với những người có cùng sở thích lí , mình ở thanh hóa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cũng rất vui khi làm quen với Bạn!

   Xóa
 55. thầy có thể giảng kĩ câu 44-45.4

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể nói cho Mình biết là Bạn chưa hiểu chỗ nào không? Để Mình giúp Bạn.

   Xóa
 56. nhung bai nhu 44-45.3 cau b co can neu ra cach ve~ ko, hay khoi can neu cung dc zay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có nêu cách vẽ ở bên trên!

   Xóa
 57. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 58. thầy ơi! thầy có thể chứng minh câu 44-45.4 đc k ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi bài chứng minh cho Bạn.

   Xóa
 59. 1: Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng
  A. 900. C. 300.
  B. 600. D. 00.

  Câu 9 : Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’, ảnh và vật nằm về hai phía đối với thấu kính thì ảnh là
  A. ảnh thật, ngược chiều với vật.
  B. ảnh thật luôn lớn hơn vật.
  C. ảnh ảo, cùng chiều với vật.
  D. ảnh và vật luôn có độ cao bằng nhau.
  Thầy cho em hỏi 2 câu ngoài lề này ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!
   Câu 1: Chọn đáp án D. Vì nếu góc tới bằng 0 độ, thì góc khúc xạ bằng 0 độ.
   Câu 9: Chọn đáp án A.

   Xóa
 60. Ban có thể chứng minh cho mình cau 44_45b duoc khong ??????

  Trả lờiXóa
 61. Mình hỏi cau 44_45.4!!!

  Trả lờiXóa
 62. Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé.

  Trả lờiXóa
 63. Thầy giải cho em hiểu kĩ hỏn về bài44_ 45.4b duoc không ạ!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Cho Mình xin email của bạn nhé!

   Xóa
  2. hoangthaiha37@gmail.com

   Xóa
 64. thầy có thể giải thích rõ hơn vê câu b bài 44-45.4 được ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của bạn để Mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
 65. anh ơi giải thích dùm em, cho vật ảo qua tkpk thì cho ảnh thật ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình chưa hiểu là "vật ảo" mà bạn nói là gì. Mong Bạn giải thích thêm.

   Xóa
 66. Thầy giải giúp em bài này được không ạ?
  - Email: duqkin3k@gmail.com
  Một vật sáng AB cao 3mm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 10 cm và vật đặt cách thấu kính một khoảng 25cm
  Vẽ ảnh đúng tỉ lệ và tính chiều cao của ảnh, khoảng cách từ ảnh đến thấu kính
  Nhanh giúp em ạ . em cần gấp!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi bài giải qua email của Bạn rồi!

   Xóa
 67. bạn ơi nếu bạn tạo blog bạn cos đăng kis google + hk

  Trả lờiXóa
 68. bạn ơi giúp mk giải bài này đi
  Ở 1 ĐẦU ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN CÓ ĐĂT 1 MÁY TĂNG THẾ VỚI CÁC CUỘN DÂY SỐ VÒNG LÀ 500 VOG2 VÀ 11000 VÒNG . HIỆU ĐIỆN THẾ ĐẶT VÀO CUỘN SƠ CẤP CỦA MÁY BIẾN THẾ LÀ 1000 V
  a) TÍNH HIỆU ĐIỆN THẾ Ở 2 ĐẤU THỨ CẤP
  b) MUỐN GIẢM CÔNG SUẤT HAO PHÍ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN ĐI 9 LẦN SO VỚI TRƯỚNG HỢP a THÌ CUỘN THỨ CẤP CỦA MÁY BIẾN THẾ CÓ BAO NHIÊU CUỘn DÂY?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. gửi qua cho mk nha
   gmail: ngocngu0919376102@gmail.com

   Xóa
 69. bạn ơi giúp mk bài này đi mk đang cần gấp
  MỘT NGƯỜI DÙNG KÍNH LÚP ĐỂ QUAN SÁT 1 VẬT NHỎ ĐĂT CÁCH KÍNH LÀ 6cm. HỎI ẢNH LỚN HAY ẢNH NHỎ VẬT BAO NHIÊU LẦN, BIẾT RẰNG KÍNH CÓ TIÊU CỰ 10 CM

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BẠN CÓ THỂ GỬI QUA GMAI CŨNG ĐK
   GMAIL:ngocngu0919376102@gmail.com

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 70. bạn giúp mk bài này nha
  DÙNG 1 NÁY ẢNH CÓ TIÊU CỰ 5cm ĐỂ CHỤP ẢNH CỦA 1 NGƯỜI CAO 1.6Mm ĐỨNG CÁCH MÁY ẢNH 6m

  gửi qua gmail cho mk nha
  gmail: ngocngu0919376102@gmail.com
  nhanh lên nha bạn mk đang cần gấp

  Trả lờiXóa