ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 14: Bai tap ve cong suat dien va dien nang su dung


Bài 14: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

14.1 Điện năng không thể biến đổi thành:
A. Cơ năng           B. Nhiệt năng                 C. Hóa năng                   D. Năng lượng nguyên tử.

Đáp án: D
Giải thích
14.2 Công suất điện cho biết:
A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.
B. Năng lượng của dòng điện.
C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.
D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
 
Đáp án: C

14.3 Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W.
a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.
b. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn cùng loại trên đây vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch nối tiếp này và tính công suất của mỗi bóng đèn khi đó.
c. Mắc nối tiếp bóng đèn trên đây với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-75W vào hiệu điện thế 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? Nếu không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và công suất của mỗi đèn.
Cho rằng điện trở của các bóng đèn trong trường hợp b và c trên đây có giá trị như khi chúng sáng bình thường.

Hướng dẫn giải:
a. Bạn tính điện năng theo công thức A=P.t=100.4.30.3600=43,2.106J.
b.
+ Do hai đèn giống nhau mắc nối nên ta có R1=R2=U22/P2=484Ω
+ Tiếp theo Bạn tính điện trở tương đương của đoạn mạch theo công thức R= R1+R2
+ Sau đó Bạn tính công suất của toàn mạch theo công thức P=U2/R
+ Do hai đèn giống nhau nên P=P1+P2=2P1. Từ đây suy ra giá trị P1 và P2
c.
+ Mắc nối tiếp hai đèn loại 220 V – 100 W và 220 V – 75 W vào hiệu điện thế 220 V. Điện trở của đèn thứ nhất là R1 = 484 Ω và của đèn thứ hai là R2 = 645,3 Ω. Từ đó suy ra cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là I = 0,195 A và hiệu điện thế đặt lên hai đèn tương ứng là U1 = 94,4 V và U2 = 125,8 V.
Vậy các hiệu điện thế này điều nhỏ hơn hiệu điện thế định mức của mỗi đèn là 220 V nên các đèn không bị hỏng.
+ Công suất của đoạn mạch là Pđm =U.I= 42,9 W
+ Công suất của đèn thứ nhất là P1 = U1.I1 =  18,4 W

+ Công suất của đèn thứ hai là P2 = U2.I2 =  24,5 W

Đáp án:
a. A = 12 kW.h = 4,32.10-7 J
b. Công suất của đoạn mạch nối tiếp là Pđm = 50 W. Công suất của mỗi bóng đèn: Pđ = 25 W.
c. Mắc nối tiếp hai đèn loại 220 V – 100 W và 220 V – 75 W vào hiệu điện thế 220 V. Điện trở của đèn thứ nhất là R1 = 484 Ω và của đèn thứ hai là R2 = 645,3 Ω. Từ đó suy ra cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là I = 0,195 A và hiệu điện thế đặt lên hai đèn tương ứng là U1 = 94,4 V và U2 = 125,8 V.
Vậy các hiệu điện thế này điều nhỏ hơn hiệu điện thế định mức của mỗi đèn là 220 V nên các đèn không bị hỏng.
Công suất của đoạn mạch là Pđm = 42,9 W
Công suất của đèn thứ nhất là P1 = 18,4 W
Công suất của đèn thứ hai là P2 = 24,5 W
Giải thích
14.4 Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-40W.
a. So sánh điện trở của hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường.
b. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ.  Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường.
c. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ.


Giải
a. Kí hiệu điện trở của đèn 100 W của đèn loại 40 W khi sáng bình thường tương ứng là R1, R2 . Ta có R1 =U12/P1= 484 Ω và R2 = U22/P2= 1210 Ω. Do đó, R2/R1 = 2,5. (Cách khác, ta có R2/R1 = P1/P2 = 2,5). Nghĩa là điện trở R2 bằng 2,5 lần R1.

b. Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220 V, dòng điện chạy qua đèn có cùng cường độ I. Đèn loại 40 W có điện trở R2 lớn hơn nên có công suất P2 = I2R2 lớn hơn (P2 = 20,4 W; P1 = 8,2 W).
+ Cường độ dòng điện định mức của đèn 1 là:
I1đm=P1đm/U1đm=100/220 ≈ 0,45A
+ Cường độ dòng điện định mức của đèn 2 là:
I2đm=P2đm/U2đm=40/220 ≈ 0,18A
+ Cường độ dòng điện thực tế chạy qua hai đèn khi mắc nối tiếp hai đèn là:
I=U/R=220/(484+1210) ≈ 0,13A
+ Qua kết quả tính toán ta so sánh và biết được cả hai đèn thì dòng điện qua chưa đến giá trị định mức vì vậy cả hai đèn đều sáng mờ. Nhưng đèn 2 sẽ sang hơn đèn 1.
+ Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 giờ là:
A = U.I.t=220.0,13.3600=102960 J =0,0286kW.h


c. Khi mắc song song hai đèn vào hiệu điện thế 220 V thì đèn 1 sáng hơn đèn 2 vì đèn 1 có công suất định mức lớn hơn nên sáng hơn. Điện năng mà mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ là A = (P1+P2).t=(100+40).3600= 504 000 J

Đáp án:
a. R2/R1 = 2,5. (Cách khác, ta có R2/R1 = P1/P2 = 2,5).
b. Đèn 2 sáng hơn đèn 1
A = 237600 J
c. Đèn 1 sáng hơn. A = 504 000 J
Giải thích
14.5 Trên một bàn là có ghi 110V-550V và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V-40W.
a. Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.
b. Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã tính ở câu a.
c. Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó.

Đáp án:
a. Kí hiệu điện trở của bàn là và của đèn khi hoạt động bình thường tương ứng là R1, R2. Ta có R1 = 22 Ω và  R2 = 302,5 Ω.
b. Khi mắc nối tiếp bàn là và đèn vào hiệu điện thê 220 V, dòng điện chạy qua chúng có cuờng độ là I = 0,678 A và hiệu điện thế đặt vào bàn là và đèn tương ứng là U1 = 14,9 V; U2 = 205,1 V lớn hơn hiệu điện thế định mức là 110 V nên đèn sẽ bị hỏng. Do đó không thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này hiệu điện thế 220V.
c. Cường độ dòng điện định mức của bàn là và của đèn tương ứng là I1 = 5 A và I2 = 0,364 A. Khi mắc nối tiếp hai dụng cụ điện này thì dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ và chỉ có thể lớn nhất là Imax = I2 = 0,364 A, vì nếu lớn hơn thì bóng đèn sẽ bị hỏng. Vậy có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là:
Umax = Imax(R1 + R2) = 118 V. Công suất của bàn là khi đó là: P1 = 2,91 W. Công suất của đèn khi đó là P2 = 40 W.
Giải thích
14.6 Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W.
a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.
b. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường.
c. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, Tính điện trở của quạt.

Đáp án:
a. Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức là U = 12 V. Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó là I = 1,25 A.
b. Điện năng mà quạt tiêu thụ trong 1 giờ là A = 54 000 J = 0,015 kW.h
c. Điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng. Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng trong 1 giây là :

Pnh = P(1 – H) = 15.0,15 = 2,25 J. Vậy điện trở của quạt là: R = Pnh/I2 = 1,44 Ω
Giải thích
14.7 Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó.

b. Tính điện trở của dây nung này khi đóĐáp án:

a. I=5A

b. R=44Ω
Giải thích

14.8 Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U=220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bếp có cường độ I=6,8A.

a. Tính công suất của bếp điện khi đó.

b. Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút.Tính phần điện năng có ích A1 mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là H=80%.Đáp án:

a. P=1496W.

b.Ai=96940800J=96940,8kJ=26,928kW.h
Giải thích

14.9 Hai điện trở R1=12Ω và R2=36Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U thì công suất tương ứng là P1s và P2s . Khi mắc nối tiếp hai điện trở này cùng vào hiệu điện thế U như trên thì công suất của mỗi điện trở tương ứng là P1n và P2n.

a. Hãy so sánh P1s và P2s và P1n và P2n.

b. Hãy so sánh P1s và P1n và P2s và P2n.

c. Hãy so sánh công suất tổng cộng Ps khi mắc song song với công suất tổng cộng Pn khi mắc nối tiếp hai điện trở như đã nêu trên đây.Đáp án:

a. P1s =3P2s và P2n =3 P1n.

b. P1s =16 P1n và P2s =16/9 P2n.

c. Ps=16/3Pn.
Giải thích


14.10 Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6V-3W và 6V-2W.

a. Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn này khi chúng sáng bình thường.
b. Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U=12V thì chúng không sáng bình thường.
c. Lập luận để chứng tỏ rằng có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U nêu trên để chúng sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện này.
d. Tính điện trở của biến trở khi đó và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút.

Giải bài 14.10
a.
+ Điện trở của đèn 1 là R1=U21/P1=62/3=12Ω
+ Điện trở của đèn 2 là R2=U22/P2=62/2=18Ω
b. Nếu mắc nối tiếp hai đèn thì ta phải các giá trị như sau:
+ Điện trở tương đương của đoạn mạch là R= R1+ R2=12+18=30Ω
+ Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: I=U/ R=12/30=0,4A
+ Hiệu điện thế sử dụng thực tế của đèn 1 là U1=I R1=0,4.12=4,8V
+ Hiệu điện thế sử dụng thực tế của đèn 2 là U2=I R2=0,4.18=7,2V
Nếu mắc nối tiếp hai đèn này với nhau đèn 1 sẽ sáng yếu và đèn 2 thì sẽ quá sáng so với bình thường (có thể sẽ bị đứt bóng).

c. Để hai đèn sáng bình thường thì ta phải mắc thêm một biến trở vào mạch. Trong trường hợp này hai đèn mắc song song với và nối tiếp với biến trở và hiệu điện thế ở biến trở Ub=12-6=6V, như hình sau:

d.
+ Cường độ dòng điện chạy qua đèn 1 là I1=P1/U1=3/6=0,5A.
+ Cường độ dòng điện chạy qua đèn 1 là I2=P2/U2=2/6=0,33A.
+ Cường độ dòng điện trong mạch là I=Ib= I1+ I2=0,5+0,33=0,83A
+ Điện trở của biến trở là Rb=Ub/Ib=6/0,83=7.2Ω
+ Điện năng sử dụng của biến trở trong 30 phút là: Ab=UbIbt=6.0,83.30.60=8964J
Đáp án:
a. RĐ1=12Ω; RĐ2=18Ω.
b. Các bạn tự làm nhé!
c. 

d. Rb=7,2Ω; Abtrở=8964J
Giải thích

207 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em bán các loại trái cây, bơ, mít, sầu, chanh dây. Rất nhiều giá cho mọi người lựa chọn

   Xóa
 2. Cậu ơi cho tớ hỏi cách làm của bài 14.3 nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình xin lỗi vì dạo này Mình quá Bận nên không thể giúp Bạn ngay bây giờ được. Nếu được thì Bạn chờ vài ngày nữa nhé!

   Xóa
  2. thầy giải kĩ giúp em bài 14.10 được ko ạ? mail của em là giangho8a1@gmail.com ạ. em cảm ơn thầy

   Xóa
  3. Chào bạn! Bài này mình có giải trong đoạn video ở phần giải thích!

   Xóa
 3. giải hộ mình cách làm bài 14.3

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Mình đã cập nhật hướng dẫn giải 14.3 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. giải cho mình 4.13 đi bạn

   Xóa
  3. Chào Bạn! Câu 4.13 hay 14.3 vậy Bạn? Nếu bài 14.3 thì Mình đã có hướng dẫn giải ở bên trên rồi!

   Xóa
 4. thầy có thể giải hộ e câu 14.10 đc k ạ, câu c e ra đáp án rồi nhưng chưa chắc chắn

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin địa chỉ email để Mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào bạn! Mình đã gởi email cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  3. thay hay giai chi tiet bai 14.10 k a

   Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  5. Chào Bạn! Mình đã giải bài 14.10 cho bạn rồi nhé!

   Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 5. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin địa chỉ email để Mình gởi bài giải cho Bạn!

   Xóa
  2. toanthangbayby2009@gmail.com

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình gởi Bạn trước bài 14.10.

   Xóa
  4. bai do de ma , lay Im/Um la ra thoi , the ma ko lam dc

   Xóa
 6. Bài 14.8b e ko hiểu .làm ntn để ra kết quả đó ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Công thức tính hiệu suất là H=Ai/Atp. Trước tiên ta tính Atp=P.t.30=1496.45.30.60=121176000J. Từ đó suy ra Ai=H.Atp=121176000.0,8=96940800J=96940,8kJ=26,928kW.h

   Xóa
  2. ua 60 o dau zay a

   Xóa
 7. ad có thể nói rõ hơn về công thức H hiệu suất sử dung điện năng đk k, có thể liên hệ H vs i vs U vs R hoặc vs P(công suất) ĐK K

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Công thức tính hiệu suất là H=Ai/Atp=Qi/Qtp. Tùy theo trường hợp giả thiết của bài toán mà mình vận dụng cho thích hợp.

   Xóa
 8. thầy ơi, giải thích chi tiết giùm em câu 14.4 đi thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có phần hướng dẫn giải ở câu 14.4 rồi Bạn đọc và suy nghĩ kĩ một chút là ra thôi! Cố gắng lên nhé Bạn!

   Xóa
 9. thầy ơi em muốn hỏi là điều kiện để đèn sáng bình thường là gì ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Điều kiện để đèn sáng bình thường là đèn phải sử dụng đúng với điện áp định mức hoặc cường độ dòng điện định mức.

   Xóa
  2. em đã được học là muốn tính công suất của dòng điện có 2 bóng đèn mắc nối tiếp thì ta tính công suất của từng bóng đèn rồi cộng lại.tại sao có 1 số bài lại là Pn=Un^2/Rtd ạ?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Có nhiều cách để tính công suất, cách nào cũng đúng, tùy theo trường hợp mà ta vận dụng cho thích hợp.

   Xóa
  4. bóng đèn sáng(yếu hơn bt cũng đc) khi hdt và cđdđ(của bóng) < hoặc = HDTđm hay CĐDĐđm vậy hdt,cđdđ(của bống) mà lớn hơn HDT hay CĐDĐ của nguồn thì sao ạ

   Xóa
  5. Chào Bạn!Nếu hiệu điện thế hoặc cường độ dòng điện lớn hơn hiệu điện thế hoặc cường độ dòng điện định mức thì đèn sẽ sáng hơn bình thường và có thể sẽ bị đứt bóng.

   Xóa
 10. giai cau 14.4 ro dj may.ko hiu zi het zay

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có phần hướng dẫn giải ở câu 14.4 rồi Bạn đọc và suy nghĩ kĩ một chút là ra thôi! Cố gắng lên nhé Bạn!

   Xóa
 11. Bài 14.10 giải cụ thể được không thầy? mail nhungoc88888@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi email cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
  2. Thầy gửi bài cụ thể câu 14.10 cho em với ạ.
   emilyalizabeth2002@gmail.com

   Xóa
  3. Chào bạn! Mình có giải trong đoạn video ở phần giải thích. Bạn vào xem nhé!

   Xóa
 12. thưa thây,ở bài 14.6c tại sao lại tính phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng mà không phải cơ năng ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Vì tính nhiệt năng thì chúng ta dễ dàng tính điện trở của quạt!

   Xóa
 13. cho tớ biết cách giải 14.7 với nha mail anhni0165@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giải bài 14.7
   a. Ta có công thức A=U.I.t suy ra I=A/(U.t)=990000/(220.15.60)=5A.
   b. Theo định Ôm ta có: I=U/R suy ra R=U/I=220/5=44 ôm

   Xóa
 14. giúp mk bài 14.9 với mk k pk lm

  Trả lờiXóa
 15. ai giải chi tiết giúp mk vs email của mk nè: thaobunbuncha@gmail.com. ai giải đk gửi vào cho mk nhé thanks trc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Dạo này Mình quá bận, Bạn có thể vài ngày nữa được không Bạn?

   Xóa
 16. thầy ơi, thầy có thể chỉ em hướng giải ở câu 14.9 b,c và câu 14.10 c,d dduocj ko ạ!
  mong thầy giúp em ngày mai em kt rồi
  EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Giải bài 14.9

   a. Ta có P1s=U2/R1 (1) và Ta có P2s=U2/R2 (2). Lấy (1) chia (2) ta được P1s =3P2s (3)

   Tương tự P1n =I2R1 (4) và P2n =I2R2 (5). Lấy (4) chia (5) ta được P2n =3 P1n. (6)

   c. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song là Rtđs=(R1.R2)/(R1+R2)=9Ω
   Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiết là Rtđ=R1+R2=48Ω
   Do hiệu điện thế ở hai mạch bằng nhau nên U1=U2 suy ra Is=16/3In. Từ kết quả này ta suy ra được Ps=16/3Pn.

   b. Ta có Ps= P1s + P2s = 4 P2s (7). Mặt khác Pn=P1n+P2n=4/3 P2n (8). Lấy (7) chia (8) và kết hợp với kết quả câu c ta được đáp án P1s =16 P1n và P2s =16/9 P2n.

   Xóa
  2. Giải bài 14.10 c,d
   c. Để hai đèn sáng bình thường thì ta phải mắc thêm một biến trở vào mạch. Trong trường hợp này hai đèn mắc song song với và nối tiếp với biến trở và hiệu điện thế ở biến trở Ub=12-6=6V, như hình sau:

   d.
   + Cường độ dòng điện chạy qua đèn 1 là I1=P1/U1=3/6=0,5A.
   + Cường độ dòng điện chạy qua đèn 1 là I2=P2/U2=2/6=0,33A.
   + Cường độ dòng điện trong mạch là I=Ib= I1+ I2=0,5+0,33=0,83A
   + Điện trở của biến trở là Rb=Ub/Ib=6/0,83=7.2Ω
   + Điện năng sử dụng của biến trở trong 30 phút là: Ab=UbIbt=6.0,83.30.60=8964J

   Xóa
  3. làm ơn giải bài 10.4 một cách chi tiết cho mình nhé !

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bài 10.4 đâu có gì mà giải chi tiết, đáp án mình chọn là A vì giá trị của biến trở sẽ tăng lên khi di chuyển con chạy về phía đầu M.

   Xóa
 17. Thôi lộn rồi ý mình nói là câu 11.4 cơ !

  Trả lờiXóa
 18. Lộn nữa là câu 14.4 mới đúng !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật bài giải 14.4 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 19. 14.4 câu b sai phần điện năng tiêu thụ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình cám ơn Bạn rất nhiều, để Mình sửa lại kết quả!

   Xóa
 20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai minh gởi bài giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. chỗ đấy em hiểu rồi ạ, thầy giải thích cho em câu dưới (14.4b)

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình đã cập nhật cho Bạn bài 14.4 rồi!

   Xóa
 21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 22. Bài 14.10 câu c, d sai rồi thầy ơi, kết quả ko giống kết quả trong SBT ! Thầy giải lại đi ạ ! Giúp em vs !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Để Mình xem lại!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 23. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai minh gởi bài giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình đã cập nhật phần giải thích bài 14.5 cho Bạn!

   Xóa
 24. tại sao p1 câu 14.5 lại bằng 2.91W v ạ?????

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! bạn nhấp vào xem phần giải thích ở cuối bài 14.5 thì sẽ rõ nhé!

   Xóa
 25. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 14.6 cho Bạn!

   Xóa
 26. 14.5 câu c I max sao lại là 0.36A mà không phải là 5A vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu Bạn chọn 0,5A thì khi mắc nối tiếp thì bóng đèn kia sẽ bị hỏng!

   Xóa
 27. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 14.8 cho Bạn!

   Xóa
 28. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn ! Mình vừa cập nhật phần giải thích 14.7 cho Bạn!

   Xóa
 29. Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn ! Mình vừa cập nhật phần giải thích 14.7 cho Bạn!

   Xóa
 30. sao ko hieu j o cau 14.6

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 14.6 cho Bạn!

   Xóa
 31. Thầy giải chi tiết bài 14.10 đc ko ạ.mail bovang113@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 14.10 cho Bạn!

   Xóa
 32. thầy giải chi tiết bài 14.6 được ko ạ mail nhoktuyen246@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài giải 14.6 nằm trong đoạn giải thích ở bên trên, Bạn xem đoạn video đó nhé!

   Xóa
 33. thầy giải chi tiết bài 14.6 được ko ạ mail nhoktuyen246@gmail.com

  Trả lờiXóa
 34. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 14.8 cho Bạn!

   Xóa
 35. Cho em hỏi, bài 14.6 khi đèn đã sáng bt rồi thì có thể dùng luôn P và U . Tính I = P/U . Sao ko làm luôn như thế đưuọc ạ ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn dùng công thức I=P/U cũng đúng hoặc là dùng công thức định luật Ôm I=U/R cũng đúng.

   Xóa
 36. thầy oi khi nào giải giúp e giải vậy

  Trả lờiXóa
 37. thầy oi khi nào giải giúp e giải vậy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cần giải giúp bài nào vậy?

   Xóa
 38. thầy giải thích chi tiết câu c bài 14.6 dc ko ạ, tại lại là P"nh"=P(1-H)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tại sao lại là , em ghi thiếu

   Xóa
  2. Chào Bạn! Ta có hiệu suất của quạt là 85% vậy 15% là hao phí do tỏa nhiệt tức là (1-H) hiệu suất tỏa nhiệt như vậy ta có công suất tỏa nhiệt chỉ bằng (1-H) công suất của quạt điện, tức là Pnh=(1-H)P.

   Xóa
 39. Trả lời
  1. Chào bạn! Mình kí hiệu "nh" là viết tắt chữ "nhiệt"!

   Xóa
 40. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 41. bài 14.3: Thầy xem em hỏi 2 đèn mắc nối tiếp, sao k tính I = P:U = 100: 220 và đó chính là cường độ cả mạch, mà phải tính điện trở rồi mình tính được cường độ dòng điện ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu dùng công thức I=P/U trong trường hợp này không được vì giá trị U và P lúc này không bằng giá trị định mức do mắc nối tiếp nên U và P không còn bằng với giá trị định mức nữa.

   Xóa
 42. cau 14.6dien nang tieu thu trong 1 giay tai sao ki hieu la P

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình xem lại nhưng đâu thấy chỗ nào kí hiệu P, Bạn chỉ rõ cho Mình được không?

   Xóa
 43. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 44. bài 14.9 tại sao phần b lại có 2 điện trở nối tiếp, đè bài đâu cho đâu thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh trong hai trường hợp là mắc nối tiếp và mắc song song!

   Xóa
 45. Bài 14.5 câu c, tại sao Imax = I2 mà không phải I1

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu Imax =I1 thì khi cho dòng điện chạy qua mạch thì đèn 2 bị hỏng!

   Xóa
 46. Thầy giải giúp em bài này được không ạ?
  Cho mạch điện có (R1//R2) nt R3. Biết U=6V, R1=6Ω, R3=4Ω, I2=2/3A. Tính R2

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Khi nào giải xong Mình gởi cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Bạn xem kĩ lại đề bài toán dùm Mình, hình như còn thiếu dữ kiện!

   Xóa
 47. Mình thấy bài 14.3 hơi dài dòng bạn à.

  Trả lờiXóa
 48. d oi pn có thể ghi giùm mình tất cả công thức Vật lý 9 từ Bài 1 đén Bài 16-17 dc hk

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin địa chỉ email để Mình gởi cho Bạn!

   Xóa
 49. a ơi bài 14.10 e ko hiểu anh chỉ cko e với
  a viết lun giùm e côg tkuc từ bài 1 đến bài 20 giùm e với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể chỉ rõ hơn chỗ nào không hiểu để Mình giải thích kĩ cho Bạn. Bạn cho Mình xin email của Bạn để Mình gởi công thức cho Bạn!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. giảng giùm e bài 14.10 z a ơi

   Xóa
  4. Chào Bạn! Mình có làm 1 đoạn video giải thích bài 14.10 nên Bạn xem trong đoạn này có phần giải thích rõ!

   Xóa
  5. Thầy ơi, bài 14.5 tại sao CĐDĐ lớn nhất lại bằng I2 ạ

   Xóa
  6. Chào Bạn! Do mắc nối tiếp nên chúng ta phải chọn giá trị cường độ nhỏ nhất để đảm bảo các thiết bị điện không bị hỏng.

   Xóa
 50. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Cố gắng lên nhé bạn. Bạn chịu khó làm nhiều lần sẽ hiểu! Chúc bạn thành công!

   Xóa
 51. anh viết giùm e côg thức từ bài 1 đến bài 19 với

  email: xuanphat321@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi công thức cho Bạn!

   Xóa
  2. thầy ơi,hình như phần b câu 14.5 sai rồi ạ,đáng ra là phải nhỏ hơn hiệu điện thế định mức 220v => bóng đèn và la bàn ko bỉ hỏng chứ ạ. Xin thầy xem thử lại

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bài giải mình đã giải trong đoạn video giải thích. Bạn tính bằng cách nào mà ra nhỏ hơn? Bạn có thể gởi bài giải cho Mình không để Mình xem và góp ý nhé!

   Xóa
 52. -Hướng dẫn giải bài tập hóa 9 : https://goo.gl/XG7wd6

  -Hướng dẫn giải bài tập hóa 8 : https://goo.gl/W39PsC

  Trả lờiXóa
 53. bài 14.4 sai đáp án rồi đó a

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn chỉ rõ hơn cho Mình nhé!

   Xóa
 54. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể chỉ rõ hơn được không?

   Xóa
 55. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 56. anh tính sai bài 14.7 kìa anh 990kJ=990000J mà anh lại ghi 990kJ=900000 kìa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn nói đúng, mình đã nhầm!

   Xóa
 57. Cho em hỏi bài 14.3 điện trở anh lấy đâu vậy ạ vs số 3600 câu 14.3 áy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Bạn có thể chỉ rõ chỗ nào không bạn?

   Xóa
 58. Nguyễn Hữu Phúc15:14 10 tháng 10, 2016

  Cảm mơn thầy nhiều ạ

  Trả lờiXóa
 59. câu 14.10 thì phần d phải là Ab=Ub.Ib.t nhé
  chắc do đánh máy thiếu thôi

  Trả lờiXóa
 60. thầy ơi,em dốt lí lowsp9 quá,giờ phải làm sao đây thầy,học trên lớp ần như ko hiểu j, gmail em dung14122002@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đừng nản lỏng, mình tin bạn cố gắng sẽ từ từ giỏi thôi!

   Xóa
 61. rất hay cố gắng phát huy

  Trả lờiXóa
 62. Câu 14.8 60 ở đâu ra vậy ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình đổi phút ra giây nên nhân với 60.

   Xóa
 63. thầy ơi, trong phần giải của sách bài tập, bài 14.10d để R biến trở= 36ôm; A biến trở= 1800J ạ

  Trả lờiXóa
 64. Thử dùng máy tính tính theo đúng công thức nếu không ra bạn lấy kết quả ở cuối sách phân tích ngược là ra ý mà ;)

  Trả lờiXóa
 65. bai14.10 câu d sai fair ko thấyầy

  Trả lờiXóa
 66. tai sao 14.4 den 2 lai sang hon den 1

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình có giải thích ở trong đoạn video bên trên!

   Xóa
 67. bai 14.10 dap an trong sbt cau d la Rb=36 om va A btro = 1800J con thay lai lam khac. cho e hoi e nen xem ket qua nao la dung a~.

  Trả lờiXóa
 68. thầy ơi sao bài 14.7 công thức tính câu a sao lại là A=U.i.t dc hả thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Ta có công thức A=P.t mà P=U.I nên thế vào ta được A=U.I.t

   Xóa
 69. Thầy ơi bài 14.9 phần c, hai U khác nhau(một U nối tiếp 1 U song song) mà vẫn triệt tiêu ở tỉ số P1s/P1n được ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do theo giả thiết của đề bài thì U là giá trị không thay đổi nghĩa là mắc nối tiếp hay mắc song song đều mắc vào cùng một hiệu điện thế U!

   Xóa
 70. phải công nhận lí càng ngày càng khó nghỉ mãi ko ra

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn cố gắng suy nghĩ nhé!

   Xóa
 71. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 72. đm giải thì giải mẹ cho r đi còn ghi các bạn tự lm nhé tụi t đell bk lm ms zô đây chéo bk r thì chép của m lm gì

  Trả lờiXóa
 73. Thầy ơi câu 14.6 tại sao Pnh=P(1-H) vậy thầy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do công suất của quạt là 85% nên công suất hao phí vì nhiệt là 25%. Tức là (1-H). Như vậy, Pnh/P=(1-H)!

   Xóa
 74. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể chỉ cho Mình không?

   Xóa
 75. cau 14.10 còn có cách mắc khác ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể chia sẻ cách mắc khác cho mình không?

   Xóa
 76. giải hộ mình bài 14.3 với khó quá đi ko hiểu đc email nè leaf.anri91@gmail.com mfinh cảm ơn trước

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Mình có làm video ở bên trên. Bạn xem nhé!

   Xóa
 77. thầy giải kĩ bài 14.10 được ko

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có xem đoạn video bên trên chưa?

   Xóa
 78. trong bài 14.10 thì ta có 2 cách giải, cách thứ nhất theo cách của thầy(mắc Rb nt (D1//D2)) còn cách giải sau SBT thì mắc D1 nt(D2//Rb). Nhưng cách của thầy vẫn đúng ạ

  Trả lờiXóa
 79. thầy giải lại những bài trắc nghiệm vì sao lại chọn đáp án đấy đc ko thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Vì mình chưa có thời gian rãnh nên bạn thông cảm nhé!

   Xóa
 80. Ad ơi, cái câu 14.7 A=990kJ=990000J mới đúng ạ !

  Trả lờiXóa