ĐỒNG BÀO CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO - HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA LÀ THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM - QUYẾT KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI KẺ THÙ - HỌC LÀ ĐỂ GÌN GIỮ HÒA BÌNH THẾ GIỚI, ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH, GIA ĐÌNH ẤM NO, BẢN THÂN THÔNG MINH VÀ ĐẠO ĐỨC

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM THƯƠNG MAI THUẬN HƯNG
Thành phố Long Xuyên - An Giang

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Bai 10: Bien tro - Dien tro dung trong ki thuat


Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KĨ THUẬT


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
10.1 Cần làm một biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω bằng dây dẫn Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m và tiết diện 0,5mm2. Tính chiều dài của dây dẫn.

Đáp án: Chiều dài dây dẫn là: l = RS/ρ = 30.0,5.10-6/0,4.10-6 = 37,5 m
Giải thích
10.2 Trên một biến trở con chạy có ghi 50Ω - 2,5A.
a. Hãy cho biết ý nghĩa của hai số ghi này.
b. Tính hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở.
c. Biến trở được làm bằng dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1,10.10-6Ω.m và chiều dài 50m. Tính tiết diện của dây dẫn dùng để làm biến trở.

Đáp án:
a. Ý nghĩa của hai số ghi: 50 Ω là điện trở lớn nhất của biến trở; 2,5 A là cường độ dòng điện lớn nhất mà biến trở chịu được.
b. Hiệu điện thế lớn nhất là: Umax = ImaxRmax = 2,5.50 = 125V.
c. Tiết diện của dây dẫn là:
S = ρl/R = 1,1.10-6(50/50) = 1,1.10-6 m2 = 1,1 mm2.

10.3 Cuộn dây của một biến trở con chạy được làm bằng hợp kim Nikêlin có điện trở suất 0,40.10-6Ω.m, có tiết diện đều là 0,60mm2 và gồm 500 vòng quấn quanh lõi sứ trụ tròn đường kính 4cm.
a. Tính điện trở lớn nhất của biến trở này.
b. Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên hai đầu cuộn dây của biến trở là 67V. Hỏi biến trở này chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là bao nhiêu?


Hướng dẫn giải:
a. Trong cầu này thì Bạn chỉ cần tìm chiều dài l=Nπd, sau đó thế vào công thức Rmax = ρl/S là xong.

b. Bạn chỉ cần áp dụng định luật Ôm như trong đáp án.

Đáp án:
a. Điện trở lớn nhất của biến trở là:
Rmax = ρl/S = ρNπd/S = 0,40.10-6.500.3,14.0,04/0,6.10-6 ≈ 41,9 Ω
b. Biến trở chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là:
Imax = Umax / Rmax = 67/41,9 ≈ 1,6 A
Giải thích
10.4 Cho mạch điện có sơ đồ như hình 10.1, trong đó hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng 0. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
B. Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
C. Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N.
D. Cả ba câu trên đều không đúng.

Đáp án: A
Giải thích
10.5 Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 2,5V và cường độ dòng điện định mức 0,4A được mắc với một biến trở con chạy để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.
a. Đèn và biến trở phải mắc với nhau như thế nào để đèn có thể sáng bình thường? Vẽ sơ đồ mạch điện này.
b. Để đèn sáng bình thường thì phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu?
c. Nếu biến trở có điện trở lớn nhất là 40Ω thì khi đèn sáng bình thường dòng điện chạy qua bao nhiêu phần trăm (%) tổng số vòng dây của biến trở?

Đáp án:
a. Phải mắc bóng đèn và điện trở nối tiếp nhau. Sơ đồ của mạch điện như hình 10.3

b. Đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở là:
Rb = (12-2,5)/0,4 = 23,75 Ω
c. Số phần trăm (%) vòng dây của biến trở có dòng điện chạy qua là:
n = 23,75/40 = 0,59375 ≈ 59,4 %
Giải thích
10.6 Trong mạch điện có sơ đồ vẽ ở hình 10.2, nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12V.


a. Điều chỉnh con chạy của biến trở để vôn kế chỉ 6V thì ampe kế chỉ 0,5A. Hỏi khi đó biến trở có điện trở là bao nhiêu?
b. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để vôn kế chỉ 4,5V.

Đáp án:
a. Khi đó biến trở có điện trở là:
Rb1 = (U-UV)/I = (12-6)/0,5 = 12 Ω
b. Khi điều chỉnh biến trở để vôn kế có số chỉ 4,5 V thì ta có:
+ Từ số liệu ở câu a ta tính được điện trở:
R = UV/I = 6/0,5 = 12 Ω
+ Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R và biến trở khi đó là:
I = UV/R = 4,5/12 = 0,375 A
+ Điện trở của biến trở là:

Rb2 = (U/I) – R = (12/0,375) – 12 = 20 Ω
Giải thích

10.7 Hiệu điện thế U trong mạch điện có sơ đồ như hình 10.3 được giữ không đổi. Khi dịch chuyển con chạy của biến trở tiến dần về phía đầu N thì chỉ số ampe kế sẽ thay đổi như thế nào?


A. Giảm dần đi.

B. Tăng dần lên.

C. Không thay đổi.

D. Lúc đầu giảm dần đi, sau đó tăng dần.Đáp án: A10.8 Biến trở không có kí hiệu nào dưới đây?

Đáp án: B10.9 Câu phát biểu nào dưới đây về biến trở là không đúng?

A. Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số.

B. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi cường độ dòng điện.

C. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện.

D. Biến trở là dụng cụ có thể được dùng để đổi chiều dòng điện trong mạch.Đáp án: D
Giải thích
10.10 Trước khi mắc biến trở vào mạch để điều chỉnh cường độ dòng điện thì cần điều chỉnh biến trở có giá trị nào dưới đây?

A. Có giá trị O

B. Có giá trị nhỏ.

C. Có giá trị lớn.

D. Có giá trị lớn nhất.Đáp án: D
Giải thích

10.11 Trên một biến trở có ghi 30Ω-2,5A. Các số ghi này có ý nghĩa nào dưới đây?
A. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.
B. Biến trở có điện trở nhỏ nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
C. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2,5A.
D. Biến trở có điện trở lớn nhất là 30Ω và chịu được dòng điện có cường độ nhỏ nhất là 2,5A.

Đáp án: C

10.12 Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 3V và khi sáng bình thường thì dòng điện qua đèn có cường độ là 0,32A. Mắc bóng đèn này nối tiếp với một biến trở rồi mắc vào hiệu điện thế không đổi 12V. Hỏi biến trở này phải có giá trị lớn nhất tối thiểu là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?


Hướng dẫn giải:
+ Đầu tiên Bạn tính điện trở của đèn theo công thức của định luật Ôm Rđèn=Uđèn/Iđèn
+ Sau đó Bạn tính điện trở tương đương của đoạn mạch theo công thức của định luật Ôm Rnt=U/Iđèn.

+ Tiếp theo Bạn tính điện trở của biến trở theo công thức Rbt=Rnt-Rđèn.

Đáp án: Rđèn=9,375Ω, Rnt=37,5Ω, Rbt=28,125Ω
Giải thích
10.13 Người ta dùng dây nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm và có đường kính tiết diện là d1=0,8mm để quấn một biến trở có điện trở lớn nhất là 20Ω.
a. Tính độ dài l1 của đoạn dây nicrom cần dùng để quấn biến trở nói trên.
b. Dây nicrom của biến trở này được quấn thành một lớp gồm những vòng sát nhau trên một lõi sứ có đường kính d2=2,5 cm. Tính chiều dài tối thiểu l2 của lõi sứ này.

Hướng dẫn giải:

a. Từ công thức R=(ρ.l)/S ta suy ra l=(R.S)/ρ.
b. Bài này yêu cầu tính chiều dài tối thiểu của lõi sứ có nghĩa là Mình phải tính số vòng dây quấn trên lõi sứ sau đó tính chiều dài quấn được trên lõi sứ chính là chiều dài tối thiểu của lõi sứ.
+ Muốn tính số vòng dây quấn thì trước tiên ta phải tính chu vi lõi sứ theo công thức c=d.3,14 (nhớ đổi đơn vị cho phù hợp). Sau đó tính số vòng dây quấn theo công thức n=l/c.

+ Sau khi tính số vòng dây quấn thì Bạn tính chiều dài tối thiểu của lõi sứ theo công thức là: n.d

Đáp án:
a. l1=913cm
b. l2≈9,304cm
Giải thích

10.14 Một biến trở Rb có giá trị lớn nhất là 30Ω được mắc với hai điện trở R1=15Ω và R2=10Ω thành mạch có sơ đồ như hình 10.5 , trong đó hiệu điện thế không đổi U=4,5V. Hỏi khi điều chỉnh biến trở thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở R1 có giá trị lớn nhất Imax và nhỏ nhất Imin là bao nhiêu?


Hướng dẫn giải:
+ Nếu chúng ta điều chỉnh biến trở có giá trị nhỏ nhất bằng 0 thì cường độ dòng điện qua R1là lớn nhất. Trong trường hợp này thì mạch chỉ còn mạch chỉ còn điện trở R1. Như vậy ta chỉ cần tính cường độ dòng điện qua R1 theo công thức Imax=U/R1=0,3A.

+ Trường hợp điều chỉnh biến trở cực đại thì cường độ dòng điện qua R1 là nhỏ nhất lúc này mạch điện trở thành mạch hỗn hợp. Ta chỉ cần tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau đó tính cường độ dòng điện theo định luật Ôm.

Đáp án:
a. Imax=0,3A
b. Imin=0,2A
Giải thích

209 nhận xét:

 1. Trả lời
  1. Chào em! Em không hiểu bài 6.13 hay 10.13 vậy?

   Xóa
  2. Chào bạn! Mình đã giải thích thêm cho Bạn bài 10.3 rồi nhé!

   Xóa
  3. ANH ƠI . LÀM ƠN CHO E BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TOÀN BỘ BÀI 11 SBT LÝ 9 NHÉ .
   EMAIL : tranduykhanhqb01@gmail.com

   Xóa
  4. không hiểu chỗ nào hả bạn

   Xóa
  5. Chào Bạn! Ngày mai mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  6. chú ơi con ko hiểu bài 10.6 ạ chú giải thích kĩ giùm con đi ạ

   Xóa
  7. thầy ơi cho em hỏi

   Xóa
 2. Hay quá ạ ! cảm ơn anh nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn vui là Mình cũng rất vui.

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  3. Thầy ơi cho e hỏi thầy có biết trang(page) nào hay để rèn luyện hsg lí 9 không ạ, nếu có xin thầy giúp em.

   Xóa
 3. có ai có nick ngọc rồng online ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình không có nich ngọc rồng online!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình không hiểu bạn muốn hỏi gì?

   Xóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã cập nhật 10.13 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 6. e ko hieu bai 10.13 vs 10.14 lun

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào các Bạn! Ngày mai Mình sẽ giải thích rõ hơn cho các Bạn nhé!

   Xóa
  2. Bạn gửi cho mình cách giải cụ thể hơn của các bài 10.12;10.13;10.14 nhé!

   Xóa
  3. Chào Các Bạn! Mình đã cập nhất hướng dẫn giải cho cho các bài 10.12, 10.13,10.14 rối nhé! Nếu Bạn nào muốn bài giải cụ thể thì cho Mình xin địa chỉ Email của các Bạn nhé!

   Xóa
  4. mail em đây anh. hongnhung21102000@gmail.com. Chỉ cần 10.13, 10.14 thôi

   Xóa
  5. Chào Bạn! Mình đã nhận được email của Bạn rồi!

   Xóa
  6. em cũng không hiểu bài 10.13 và 10.14 nữa ạ, thầy gửi mail cho em nhé!misalovely50@gmail.com
   thêm nữa, các bài giải của thầy rất hay và bổ ích, em ủng hộ thầy!

   Xóa
 7. Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn muốn hỏi câu nào vậy?

   Xóa
  2. ananguyen2015bmt@gmail.com

   Xóa
  3. Mình nhận được mail của Bạn rồi để Mình gởi cho Bạn bài giải 10.13 và 10.14 nhé!

   Xóa
 8. sao e tính bài 10.13 mà không ra kết quả giống vậy a? có phải đầu tiên là tính S = 0,628.10^-3 . sau theo công thức l = (R.S)/ rô đúng không ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin địa chỉ email của Bạn để Mình gởi bài giải cho Bạn nhé!

   Xóa
  2. hu hu gửi cho mình cái, mà sao không giải ra đây cho nhanh bao13121999@gmail.com

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình đã gởi mail cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 9. Trả lời
  1. Chào Bạn! Điện trở lớn nhất của biến trở là 40ôm, để đèn sáng bình thường thì điện trở của biến trở Mình tính được là 23,75 ôm. Như vậy tính phần trăm của điện trở biến trở thì Mình lấy (23,75/40).100%.

   Xóa
 10. natsuireirei@gmail.com
  a gửi cho em bài 10.13,14,15 với nha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi email cho Bạn bài 10.13 và 10.14 rồi nhé! Trong sách bài tập vật lí 9 thì Mình không thấy có bài 10.15.

   Xóa
 11. mail của e là oriole.1934@gmail.com đó!!! e cần cả bài 10.13 và 10.14 nhá ad!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình gởi cho Bạn bài 10.13 và 10.14 rồi nhé!

   Xóa
  2. e nhận được rồi! thanks ^^^^

   Xóa
 12. Trả lời
  1. Ban khong hieu cho nao vay?

   Xóa
  2. Dạ thôi cái đó e hiểu r, cơ mà bài 10. 13, e lm hoài mà kết quả ra ko đúng, gởi bài giải qua email hộ e với. Tks nhiều ạ!
   Email: majisoko.thuy@gmail.com

   Xóa
  3. Chào Bạn! Mình gởi mail cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 13. Bạn gửi cho mình cách giải cụ thể hơn của các bài 10.12;10.13;10.14 nhé! email của mình la chiencote2013@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi bài tập cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 14. bai 10.13 lam the nao vay?e lam hoai ma hk ra ket qua nhu tren.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email của bạn để Mình gởi mail cho Bạn!

   Xóa
  2. ydangsmile@gmail.com mail e nek a

   Xóa
 15. Bạn cho Mình xin đia chỉ email để Mình gởi bài giải cho Bạn.

  Trả lờiXóa
 16. Bạn gửi cho mình bài giải 10.13 và 10.14 cụ thể vào Email: tunglingtd@gmail.com giúp nhé! Mình không ra kết quả với không hiểu trình bày lắm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi cho Bạn bài 10.13 và 10.14 rồi nhé.

   Xóa
 17. mk k hiểu bài 10.14 tại sao lại chỉ tính R1 khi Rb =0 cn R2 thì sao

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn cho Mình xin email để Mình gởi bài cho Bạn.

   Xóa
 18. anh tuan dang địa chỉ e mAIL anh có cần k ạ đây là email của em toanthangbayby2009@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình gởi Bạn bài 10.13 và 10.14

   Xóa
  2. cám ơn anh nhiều nha !=)

   Xóa
 19. nguyenthihuynhnhu912@gmail.com là mail của mjnk . pn gửi cko mjnk pài 10.12,10.13,10.14 nka

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi bài 10.13 và 10.14 cho Bạn rồi nhé!

   Xóa
 20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 21. giúp e cụ thể bài 13,14 với ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Có phải bài 10.13 và 10.14 không Bạn? Nếu phải thì cho Mình xin email của Bạn nhé!

   Xóa
 22. cho e hỏi hình như bài 10.14 giải sai
  theo e Rb min => R1 nt R2 chứ ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Nếu Rb nhỏ nhất thì dòng điện sẽ chạy qua R1 và Rb . Dòng điện sẽ không chạy qua R2.

   Xóa
 23. Trả lời
  1. Chào Bạn! Email của Mình là vantuan120982@gmail.com

   Xóa
 24. E ko hiểu bài 10.13 va 10.14 lắm. Gửi bài giải cho e đc ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật bài 10.13 bằng một đoạn video ở trên!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật thêm bài 10.14 bằng một đoạn video ở trên!

   Xóa
 25. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 26. Thầy ơi kết quả câu b bài 10.13 phải là l2 xấp xỉ 9,304 (cm) đúng không thầy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! kết quả là xấp xỉ 93,04 cm.

   Xóa
  2. Bài 10.13 câu b đầu tiên tính chu vi lõi sứ là c = d2.3,14 = 2,5.3,14 = 7,85 (cm) = 0,0785 (m).
   Tiếp theo tính số vòng quấn quanh lõi sứ là n = l1/ c = 9,13/ 0,0785 xấp xỉ 116,3 (vòng).

   Cuối cùng tính chiều dài tối thiểu lõi sứ là l2 = n.d1 = 116,3.0,8.10^-3 = 0,09304 (m) là xấp xỉ 9,304 (cm) chứ, còn 93,04 là mm thôi. Còn nếu đổi l1 = 0,08 (cm) thì nhân với số vòng là 116,3 thì cũng ra xấp xỉ 9,304, đúng không thầy?

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bạn giải đúng rồi! Cám ơn bạn rất nhiều, do Mình nhầm lẫn đơn vị. Để Mình sửa lại đáp án.

   Xóa
 27. e ko hiểu bài 10.12, 10.13 và 10.14 lắm. Gửi cho e được ko ạ.Gmail của e là :hamikute914@gmail.com. Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật thêm phần giải thích bài 10.12. Bạn truy cập trang web để xem nhé!

   Xóa
 28. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài 10.13 và 10.14 Mình có làm phần giải thích bằng một đoạn video ngay trên web. Bạn không hiểu Mình giải thích hay chưa xem?

   Xóa
  2. Giải thích giùm em bài 10.14 ở chỗ i max với ak em ko hiểu gì ở chỗ nay!cảm ơn rất nhiều

   Xóa
  3. Giải thích giùm em bài 10.14 ở chỗ i max với ak em ko hiểu gì ở chỗ nay!cảm ơn rất nhiều

   Xóa
  4. Chào bạn! Imax là giá trị cường độ dòng điện lớn nhất. Imin là giá trị cường độ dòng điện nhỏ nhất. Theo định luật Ôm ta có: I=U/R, nếu U không thay đổi thì Imax khi R có giá trị nhỏ nhất. Imin khi R có giá trị lớn nhất!

   Xóa
 29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 30. Chào các Bạn! Mình vừa cập nhật thêm bài 10.6

  Trả lờiXóa
 31. mong thầy giải thích giúp e ạ
  câu 10.5:
  a) dựa vào gì để vẽ đc như thế ạ ?
  b) tại sao lấy 12-2.5
  câu 13:
  a) tại sao tính S lại chia cho 4 ạ ?
  email của e ạ : 412001hoalananh@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Đối với câu 13 thì Ta có: S=πr2 do r=d/2 nên S=(π.d2)/4

   Xóa
  2. Chào bạn! Đối với bài 10.5
   a. Ta dựa vào hiệu điện thế của đèn và hiệu điện thế để suy ra cách mắc mạch điện. Do hiệu điện thế nguồn lớn hơn hiệu điện thế của đèn nên không thể mắc song song được, chỉ có thể mắc nối tiếp.
   b. Do mắc nối tiếp nên ta phải tính Ub=U-Uđ=12-2.5.

   Xóa
  3. cảm ơn thầy nhiều ạ :))

   Xóa
 32. tại sao bài 10.12 lại lấy 3 chia cho 3,12 vậy ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!Mình cám ơn bạn rất nhiều, do đề bài Mình ghi thiếu CĐDĐ định mức của bóng đèn là 0,32A mà Mình ghi là 0,3A nên có sự hiểu lầm. Để Mình chỉnh sửa lại.

   Xóa
 33. cho hỏi là tại sao trong câu 10.13b thì l2=n.d1 z


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do đề bài yêu cầu tính chiều dài lõi sứ tối thiểu để quấn dây, Bạn tưởng tượng các vòng dây quấn sát với nhau có nghĩa là chiều dài của lõi sứ phải đủ để quấn các vòng dây cho nên mỗi vòng dây có một đường kính như vậy ta nhân số vòng dây với đường kính của mỗi dây thì ra chiều dài của lõi sứ.

   Xóa
 34. Giải thích hộ e bài 10.3 vs, em tính ko ra!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! ngày mai Mình gởi phần giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. Chào Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 10.3!

   Xóa
 35. mk vẫn ko hiểu bài 10.12! làm ơn giúp mk với!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào các Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 10.5!

   Xóa
 36. Trả lời
  1. Chào bạn! bài nào bạn chưa hiểu thì chia sẻ với Mình nhé!

   Xóa
  2. tai sao bai 10.13 l2=nd z

   Xóa
  3. tai sao bai 10.13 l2=nd z

   Xóa
  4. Chào Bạn! Bạn không hiểu chỗ nào?

   Xóa
 37. từ đâu ra CT l2=nd ở bài 10.13 z

  Trả lờiXóa
 38. từ đâu ra CT l2=nd ở bài 10.13 z

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Công thức này là do suy luận mà có, Bạn tưởng tượng có 5 người nằm cạnh nhau (mọi người bằng nhau) người ta hỏi bạn khoảng cách từ người thứ nhất đến người thứ 5 là bao nhiêu? có phải Bạn lấy chiều ngang của một người nhân với số lượng người là ra kết quả (vì 5 người này như nhau). Bạn liên tưởng mỗi người là một sợi dây quấn thì được!

   Xóa
 39. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bài giải bài 10.12, 10.13, 10.14 Mình có làm bài giải trong đoạn video giải thích ở trên. Bạn xem những đoạn video đó nhé!

   Xóa
 40. cám ơn thầy nhiều ạ

  Trả lờiXóa
 41. em thắc mắc
  câu 10.5b tại sao phải lấy 12V - 2.5V ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Do đoạn mạch mắc nối tiếp nên điện trở của biến trở bằng điện trở tương đương của đoạn mạch trừ đi điện trở của bóng đèn. Tức là Rtđ=Rb+Rđ. suy ra: Rb=Rtđ-Rđ=12-2,5.

   Xóa
 42. bài 10.13 phần tính l2 anh quên k đổi 0,8mm ra cm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mình cám ơn Bạn rất nhiều!

   Xóa
  2. Gui minh tron bo bai 11 nhe /viethoateo@gmail.com

   Xóa
  3. Chào Bạn! Những bài giải Mình có Mình đều đưa lên hết trang Web này rồi!

   Xóa
  4. Anh gui ho em bai 12.4 sbt duoc k viethoateo@gmail.com

   Xóa
  5. Chào Bạn! Bài giải 12.4 nằm trong đoạn video giải thích của Bài 12.4. Bạn xem trong đó có bài giải!

   Xóa
 43. Chào Các Bạn! Mình vừa cập nhật phần giải thích bài 10.10!

  Trả lờiXóa
 44. bài bạn giải rất dễ hiểu.Cảm ơn nhiều nha

  Trả lờiXóa
 45. nikelin co p=1,1.10^-6 chiều dài của dây quấn biến trở là 12m tiết điện 1mm vuông
  a, tính điện trở lớn nhất của biến trở
  b, chiều dài tối thiểu của biến trở là bao nhiêu ? biết đường kính lõi sứ là 2cm
  thầy giải giúp em với em đang cần gấp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình đã gởi bài giải qua email của Bạn rồi!

   Xóa
  2. có Iđm > Iđ thì có thay đèn vào được không?

   Xóa
 46. Bài 10.13b, trên video là 93.04 cm mà đáp án lại là 9,304 cm. Tính ra là 93,04 cm. Em không hiểu ạ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Đáp án trên video là sai do trên video mình quên đổi đơn vị!

   Xóa
 47. cho đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp R1=3, R2=6.HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA ĐOạn mạch không đổi bằng 9v.hỏi:có thể thay điện trở R1bởi bóng đèn có ghi 3V-1.5W được không ? tại sao?
  thầy giúp em với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn!Cường độ dòng điện định mức qua đèn là I=P/U=1,5/3=0,5 A, Điện trở của bóng đèn là R=U^2/P=3^2/1,5=6 ôm. Giả sử thay R1 bởi bóng đèn thì cường độ dòng điện qua đèn lúc này là I = U/(RĐ+R2)=9/(6+6)=9/12=0,75A. Từ đây Mình so sánh cường độ dòng điện định mức của bóng đèn với cường độ dòng điện đi qua đèn nếu thay vào thì ta thấy không thể thay thế bóng đèn vào vị trí R1 được.

   Xóa
 48. gửi câu hỏi thì bảo lâu có trả lời vậy thầy?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Dạo này sắp thi học kì I nên mình hơi bận một tí. Rất mong bạn thông cảm!

   Xóa
 49. 1 biến trở con chạy đc mắc nối tiếp với 1 bóng đèn 6V-0,5A rồi mắc vào nguồn điện có hiệu diện thế là 24V. khi con chạy ở giữa biến trở thì đèn sáng bình thường
  a/ tìm điện trở toàn phần của biến trở.
  b/ biến trở trên là một cuộn dây dài 18m và có tiết diện là 01mm2. cho biết dây dẫn quấn biến trở làm bằng chất gì.
  thầy giải giúp ạ!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Thứ năm Mình gởi bài giải cho bạn nhé. Vì ngày mai Mình phải dạy học cả ngày!

   Xóa
  2. a.
   + Điện trở của bóng đèn là: Rđ=U/I=6/0.5=12Ω.
   + Cường độ dòng điện chạy trong mạch là: I=Iđ=0.5A (do mắc nối tiếp)
   + Điện trở tương đương của mạch: Rtđ=U/I=12/0.5=24Ω.
   + Điện trở của biến trở khi đèn sáng bình thường: Rbt=Rtđ-Rđ=24-12=12Ω. (con chạy ở giữa)
   + Điện trở của toàn bộ biến trở là: Rb=2.Rbt=2.12=24Ω.
   b.
   + Điện trở suất của dây điện trở là: ρ=(R.S)/l=(24.1.10-6)/18=1,33.10 6 Ω.m
   + Dây làm biến trở có thể là dây Nicrom.

   Xóa
 50. Rất hữu ích . Cảm ơn anh ạ ^^~

  Trả lờiXóa
 51. bài giảng của thầy rất dễ hiểu.

  Trả lờiXóa
 52. em cũng ko hiểu lắm về cái biến trở lắm , thầy giải thích cụ thể cho em đc ko ạ , công dụng của biến trở ... :))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Biến trở là dụng cụ dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Cấu tạo của biến trở có nhiều loại lắm, Bạn tìm hiểu thêm nhé!

   Xóa
 53. à thầy cho em hỏi bài 10.2 đáp án câu c) ra là 1,1x10 mũ -6 :)) sao bằng 1,1m nhỉ :))

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn đổi từ đơn vị mm vuông sang m vuông thì ra liền!

   Xóa
 54. Trả lời
  1. Chào Bạn! Mình có giải ở bên trên và có giải thích trong đoạn video. Bạn xem nhé!

   Xóa
 55. Bài viết thật sự rất có ích. Cảm ơn thầy nhiều!

  Trả lờiXóa
 56. Thưa thầy e muốn xin thầy lý thuyết và bài tập từ bài 1 đến bài 10 vất lí 9 để e chuẩn bị kt 1. Gmail của em là: maichi090202@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Cách đây mấy ngày virus đã làm mất hết dữ liệu trên máy, tất cả những tài liệu mà mình có được đều mất hết do đó Mình không còn gì để chia sẻ với bạn cả!

   Xóa
 57. a em k hieu lam o bai 10.14

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể nói rõ hơn được không?. Bạn đã làm đến đâu rồi và phần nào bạn chưa hiểu?

   Xóa
 58. sao trong SBT bài 10.13 ra là 912.92 cm mà bài đăng là 913 cm z

  Trả lờiXóa
 59. cuối cùng mik cx xử xong đống bài oy cám ơn nha :)

  Trả lờiXóa
 60. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 61. 10.13 có vẻ sai anh ơi, phải nhân số vòng với đường kính lõi chứ, kết quả của sbt có khi cũng nhầm lẫn nữa mà, em nghĩ là vậy có gì sai anh giải thích cho em ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Bạn có thể chỉ rõ hơn chỗ nào không? Ý Mình là Bạn muốn tính toán cái đại lượng nào? để Mình giải thích cho Bạn!

   Xóa
  2. chiều dài tối thiểu của dây ý, nó phải nhân với đường kính lõi chứ ạ

   Xóa
  3. Chào Bạn! Bài này yêu cầu tính chiều dài tối thiểu của lõi sứ. Cho nên không thể lấy chiều dài tối thiểu của sợi dây nhân với đường kính lõi sứ được. Mà phải lấy số vòng dây quấn nhân với đường kính của dây

   Xóa
 62. Bài 10,12 tại sao cần phải tính 3 điện trở luôn ak

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Do đoạn mạch trên mắc nối tiếp!

   Xóa
 63. Hay quá ạ. A ơi cho em hướng dẫn giải toàn bộ bài tập SBT lý 9 đi ạ. E cảm ơn. Email của e đây : thaibaoquan123@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Tất cả mình có được mình đã post lên trang này hết rồi!

   Xóa
 64. thay oi thsy giai cho em 10.1 duoc o sao dien tro va tiet dien lai ra con so do

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Bạn! Điện trở suất có sẵn bạn chỉ cần tra bảng SGK là ra, còn tiết diện thì bạn đổi từ mm vuông sang m vuông là được! Bạn biết đổi số mũ không?

   Xóa
 65. Thầy có biết trang nào học oline thi chuyên vli không ạ

  Trả lờiXóa
 66. chào thấy, thấy có thể gửi cho e chi tiết bài giải bài 11 sbt lý 9 đc k thầy

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể gởi bài giải của bạn cho mình xem để mình góp ý cho bạn!

   Xóa
 67. Trả lời
  1. Chào bạn! Mình có giải trong đoạn video bạn không hiểu chỗ nào vậy?

   Xóa
 68. Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể chỉ rõ hơn được không để mình tư vấn cho bạn!

   Xóa
 69. Toàn bài dễ mà ai cũng hỏi ~~~ câu 10.4 phải là D chứ vì điện trở của biến trở = 0 nên khi đó con chạy của biến trở đã về M nên nó làm gì chạy được về M nữa mà mạnh lên ???

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Nếu bạn rãnh thì bạn giải thích tiếp mình nhé!

   Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 70. em khong hieu bai 10.13 lam mong thay giang ki hon

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Bạn có thể nói rõ hơn chỗ mà bạn chưa hiểu để mình có thể giúp cho bạn!

   Xóa
 71. thầy có thể giải thích hộ em 2 chỗ bài 10.14
  "Nếu chúng ta điều chỉnh biến trở có giá trị nhỏ nhất bằng 0 thì cường độ dòng điện qua R1là lớn nhất. Trong trường hợp này thì mạch chỉ còn mạch chỉ còn điện trở R1."
  "Trường hợp điều chỉnh biến trở cực đại thì cường độ dòng điện qua R1 là nhỏ nhất lúc này mạch điện trở thành mạch hỗn hợp."
  Vì sao có thể kết luận như vậy?
  Cảm ơn thầy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Dòng điện được xem như một thằng "lười", nếu chỗ nào dòng điện dễ chạy qua thì dòng điện sẽ đi qua đường đó tức là trong bài 10.14b nếu biến trở có giá trị nhỏ nhất (bằng 0) thì dòng điện sẽ không đi qua R2 mà đi theo dây dẫn về nguồn, có nghĩa là mạch điện chỉ qua R1 mà không qua R2.

   Xóa
 72. Bài 10.13, vì sao l2=n x d1?
  Cảm ơn thầy!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn!Nếu nói thì bạn rất khó hiểu! Cái này phải vẽ hình mới hiểu được!

   Xóa
 73. Anh ơi cho em hỏi câu 10.4 tại sao lại chọn A vậy ạ ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Theo như yêu cầu của đề bài thì đèn sáng bình thường khi điện trở bằng không, tức là con chạy nằm tại vị trí M, càng dịch chuyển con chạy về đầu N thì điện trở càng tăng nên đèn sáng mờ. Đáp án A là đúng nhất!

   Xóa
 74. cho em hỏi công thức tính số vòng dây quấn là N= l*L mà L= 3,14*d
  vậy tại sao l=N*3,14*d . được ak bài 10.3 e vẫn chưa hiểu lắm ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. À cái này tính tiết diện cx giống như tính Chu vi hình tròn đó bạn nên ta có S=r*d1^2/4

   Xóa
 75. bài 10.6 có cho V kế lí tưởng ko ạ

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Thường những bài tập này thì ampe kế và vôn kế đếu lí tưởng

   Xóa
 76. thầy ơi! thầy giải thik kĩ hộ em bài 10.6 nha em ko hiểu gì cả -_-

  Trả lờiXóa
 77. Tuy em học giỏi môn lý nhưng thực sự bài tập càng ngày càng khó.Cảm ơn thầy đã tạo ra trang wep này để em check bài tập

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào bạn! Giúp ít cho bạn là mình cảm thấy vui rồi!

   Xóa